[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/03gYBvpQ    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài làm thêm:Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng phương pháp đệ quy . 447.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void nhapn(int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so nguyen duong n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		goto quaylai;
	}
}

void uocso(int n,int k)
{
	int max;
	int l=n/k;
	if(l<k)
		return;
	if(l*k==n)
		printf("%4d",k);
	uocso(n,k+1);
	if(l*k==n&&l!=k)
		printf("%4d",l);
}

void main()
{
	int n,k=1,tieptuc;
	quaylai:nhapn(n);
	printf("\n>>>>>>Cac Uoc So La:<<<<<<<<<\n");
	uocso(n,k);
	if(n==0)
		printf("\nCo Vo So Uoc So");
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 40: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: