[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/0EcIByyg    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 13: Nhâp N là số giây. Đổi N ra thành giờ dạng h:m:s . 690.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "Windows.h"

void NhapN(int &n)
{
	do
	{
		printf("\nNhap vao so giay:");
		scanf("%d",&n);
		if(n<0)
		{
			printf("\nSo giay khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		}
	}while(n<0);
}

void ChuyenDoi(int n)
{
	int gio,phut,giay;
	gio=n/3600;
	phut=(n-(gio*3600))/60;
	giay=n-(gio*3600+phut*60);
	printf("\nChuyen doi ra thanh: %d:%d:%d",gio,phut,giay);
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:NhapN(n);
	ChuyenDoi(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 39: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: