[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/0MWNXXrB    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 1:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void NhapMang(float a[][MAX], int &dong, int &cot)
{
	//Nhập số dòng
	do
	{
		printf("\nNhap vao so dong: ");
		// Cách tà đạo: scanf("dong =%d",&dong);  // Lúc nhập phải viết thêm  chữ ( dong =  ) ở khung console
		scanf("%d",&dong);

		if(dong < 1 || dong > MAX)
		{
			printf("\nSo dong khong hop le. Xin kiem tra lai!");
		}

	}while(dong < 1 || dong > MAX);

	//Nhập số cột
	do
	{
		printf("\nNhap vao so cot: ");
		scanf("%d",&cot);

		if(cot < 1 || cot > MAX)
		{
			printf("\nSo cot khong hop le. Xin kiem tra lai!");

		}

	}while(cot < 1 || cot > MAX);
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			float temp;
			printf("\nNhap a[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%f", &temp);
			a[i][j] = temp;
		}
	}
}

void XuatMang(float a[][MAX], int dong, int cot)
{
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("%8.3f", a[i][j]);
		}
		printf("\n\n");
	}
}

/*			Chỉ số
-1
Chỉ số: -1 0 | 1   2   3
--------------
1 |	1	2	3
2 |	4	5	6
3 |	7	8	9

*/
/*
Đầu tiên đặt flag=1 tức là mặc định giá trị ô a[d][c] là cực đại,
nếu như 1 trong các ô xung quanh ô a[d][c] này có giá trị lớn hơn nó (a[d][c]<=a[d+i][c+j]) thì đặt flag=0 tức là nó ko phải điểm cực đại
loại trừ trường hợp i=0 và j=0 như trong lệnh if có ghi vì nó trùng với tọa độ của a[d][c]
*/
bool KiemTraPhanTuCucTri(float a[][MAX], int sodong, int socot, int dong, int cot)
{
	bool CucDai = true, CucTieu = true;  
	for(int i = -1; i <= 1; i++)
	{
		for(int j = -1; j <= 1; j++)
		{
			if(dong + i >= 0 && cot + j >= 0 && dong + i < sodong && cot + j < socot && !(i == 0 && j == 0))
			{
				if (a[dong][cot] <= a[dong + i][cot + j])
				{
					CucDai = false;
				}
				if (a[dong][cot] >= a[dong + i][cot + j])
				{
					CucTieu = false;
				}
				if(!CucDai && !CucTieu) break;
			}
		}
	}
	if(!CucDai && !CucTieu) return false;
	return true;
}
int DemSoPhanTuCucTri(float a[][MAX], int dong, int cot)
{
	int dem = 0;
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			if(KiemTraPhanTuCucTri(a, dong, cot, i, j))
			{
				dem++;
			}
		}
	}
	return dem;
}

int main()
{
	float a[MAX][MAX];
	int dong, cot;
	NhapMang(a, dong, cot);
	XuatMang(a, dong, cot);

	int dem = DemSoPhanTuCucTri(a, dong, cot);
	printf("\nSo phan tu cuc tri trong ma tran = %d", dem);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 5: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 72: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'KiemTraPhanTuCucTri'
In function 'DemSoPhanTuCucTri':
Line 99: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 101: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments: