[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/213uDOJ1    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 10:Xuất ra các số có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số là số chẵn . 686.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void XuLyDuLieu(int &n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>> Cac so duong co 3 chu so thoa dieu kien <<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	for(n=100;n<=999;n++)
	{
		int temp=n;
		int tong=0;
		while(temp!=0)
		{
			tong+=temp%10;
			temp/=10;
		}
		if(tong%2==0)
		{
			printf("%8d",n);
		}		
	}
}

void main()
{
	int n;
	XuLyDuLieu(n);
	getch();
}


Output:
1
2
3
4
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 36: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: