[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/23LJqWfd    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 12:Nhập N>100000. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại. Có 3 loại tiền 10000, 20000 và 50000. Xuất các cách trả N tiền. 688.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "Windows.h"

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

void NhapN(unsigned long &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so nguyen N=");
	scanf("%lu",&n);
	if(n<=100000)
	{
		printf("\nGia tri N khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

void PhuongAn(unsigned long n)
{
	unsigned long dem=0;
	unsigned long a,b,c;
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
	printf("Cach Thu \t");
	printf("So To 10 000 \t");
	printf("So To 20 000 \t");
	printf("So To 50 000 \t");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
	textcolor(7); // Trả về màu chữ bình thường .
	for(a=0;a<=n/10000;a++)
	{
		for(b=0;b<=n/20000;b++)
		{
			for(c=0;c<=n/50000;c++)
			{
				if(a*10000+b*20000+c*50000==n)
				{
					dem++;
					printf("%lu\t\t\t",dem);
					printf("%lu\t\t",a);
					printf("%lu\t\t",b);
					printf("%lu\t",c);
					printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
				}
			}
		}
	}
	printf("\n");
	printf("\nTong cong ta co %lu cach de tra %lu dong",dem,n);
}

void main()
{
	int tieptuc;
	unsigned long n;
	quaylai:NhapN(n);
	PhuongAn(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'textcolor':
Line 19: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 19: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 19: error: for each function it appears in.)
Line 19: error: expected ';' before 'mau'
Line 20: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 20: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
t.c: At top level:
Line 24: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 70: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: