[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/2E3hjKVY    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 165/62/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ.Nếu mảng không tồn tại giá trị như vậy thì hàm sẽ trả về giá trị 0. 142.cpp */

/* Ở đây chương trình cho phép liệt kê ra tất cả các số trong mảng có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ kèm theo số lượng của chúng.Tìm ra giá trị đầu tiên trong mảng có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ kèm theo vị trí của nó.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang (int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietke(int a[MAX],int n)
{
	int Co;
	bool Co=false;
	int dem,demb=0,demc=0,demd=0,deme=0,demf=0;
	printf("Cac gia tri trong mang co chu so dau tien la chu so le la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>=-9&&a[i]<=9)
		{
			int b=a[i]%10;
			if(b%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demb++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99&&a[i]<=-10||a[i]>=10&&a[i]<=99)
		{

			int c=a[i]/10;
			if(c%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demc++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-999&&a[i]<=-100||a[i]>=100&&a[i]<=999)
		{
			int d=a[i]/100;
			if(d%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demd++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-9999&&a[i]<=-1000||a[i]>=1000&&a[i]<=9999)
		{
			int e=a[i]/1000;
			if(e%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				deme++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99999&&a[i]<=-10000||a[i]>=10000&&a[i]<=99999)
		{
			int f=a[i]/10000;
			if(f%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demf++;
				Co=true;
			}
		}
	}
	dem=demb+demc+demd+deme+demf;
	if(Co==true)
	printf("\nTrong mang co ton tai %d gia tri co chu so dau tien la chu so le",dem);
	else
	printf("\n0");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int Co,vitri=0,i,Co1;
	bool Co=false;
	bool Co1=false;
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>=-9&&a[i]<=9)
		{
			int b=a[i]%10;
			if(b%2!=0)
			{
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99&&a[i]<=-10||a[i]>=10&&a[i]<=99)
		{

			int c=a[i]/10;
			if(c%2!=0)
			{
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-999&&a[i]<=-100||a[i]>=100&&a[i]<=999)
		{
			int d=a[i]/100;
			if(d%2!=0)
			{
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-9999&&a[i]<=-1000||a[i]>=1000&&a[i]<=9999)
		{
			int e=a[i]/1000;
			if(e%2!=0)
			{
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99999&&a[i]<=-10000||a[i]>=10000&&a[i]<=99999)
		{
			int f=a[i]/10000;
			if(f%2!=0)
			{
				Co=true;
			}
		}
		if(Co==true)
		{
			Co1=true;
			vitri=i;
			break;
		}
	}
	if(Co1==true)
		printf("\nGia tri dau tien trong mang co chu so dau tien la chu so le la:%d tai vi tri:%d",a[i],vitri);
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	lietke(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietke':
Line 49: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 49: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 61: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'xulydulieu':
Line 116: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 125: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 173: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: