[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/4CGTQNWV    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
/*	    Cấu Trúc Dữ Liệu		
	  BÀI TẬP THỰC HÀNH GIỮA KỲ
		   Đề 1
	|-------------------------------------------------------------|
    |	Họ Tên Sinh Viên : Nguyễn Việt Nam Sơn        |
	|	Mã Số Sinh Viên : 1261031			   |
	|	Lớp	     : 12CK1	   |
	|	Đề Số      : 1 				   |													 
	|-------------------------------------------------------------|		
649.cpp */

/*		Đề Bài :
	Cho cấu trúc Sinh viên gồm các thông tin sau:
		MSSV: kiểu số nguyên
		Họ tên: kiểu chuỗi
		Email: kiểu chuỗi
		Điểm trung bình: kiểu số thực

	Viết chương trình thực hiện công việc sau:
		
	1. Nhập thông tin 1 Sinh viên. 
		
	2. Nhập vào 1 danh sách liên kết (l) gồm n Sinh viên với n được nhập từ bàn phím. 
      Xuất thông tin của n Sinh viên ra màn hình.
		
    3. Nhập vào 1 MSSV, tìm kiếm trong danh sách (l) gồm n Sinh viên đã nhập ở câu 
	  (2) và xuất thông tin của Sinh viên nếu tìm thấy, ngược lại xuất thông báo:” 
      Không tìm thấy Sinh viên có mssv đã nhập!”

	4. Cho phép nhập thông tin của 1 sinh viên. Thực hiện xoá sinh viên khỏi danh 
	  sách (l) gồm n sinh viên đã nhập ở câu (2). Nếu xoá thành công thì xuất thông 
      báo:”Xoá thành công!” và xuất danh sách (l) Sinh viên sau khi đã xoá. 
*/

/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* =============================== Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình =========================== */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
/* =================================================================================================== */

/* =============== Khai Báo Cấu Trúc Dữ Liệu Cho Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ================ */
struct sinhvien
{
	int MSSV;
	char HoTen[80];
	char Email[80];
	float TrungBinh;
};
typedef struct sinhvien SINHVIEN;

struct node
{
	SINHVIEN Data;
	node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn ========================================= */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================= Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ======================= */
NODE*getnode(SINHVIEN x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
		return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Thêm Vào Cuối Danh Sách ======================================= */
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================= Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ========================= */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap Vao So Luong Sinh Vien Can Khoi Tao:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo luong sinh vien khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		SINHVIEN x;
		printf("\n>>>>>>>>>>>Nhap Vao Thong Tin Cua Sinh Vien %d<<<<<<<<<<<<<<<\n",i);
		printf("\nNhap vao Ma So Sinh Vien cua Sinh Vien Thu %d:",i);
		scanf("%d",&x.MSSV);
		fflush(stdin);
		printf("\nNhap vao Ho Ten Sinh Vien cua Sinh Vien Thu %d:",i);
		gets(x.HoTen);
		fflush(stdin);
		printf("\nNhap vao Email cua Sinh Vien Thu %d:",i);
		gets(x.Email);
		fflush(stdin);
		do{
			printf("\nNhap Vao Diem Trung Binh Cua Sinh Vien Thu %d:",i);
			scanf("%f",&x.TrungBinh);
			fflush(stdin);
			if(x.TrungBinh<0||x.TrungBinh>10)
			{
				printf("\nDiem Trung Binh khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.TrungBinh<0||x.TrungBinh>10);
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ============================== */
void OutPut(LIST l)
{
	printf("\n");
	printf("Ma So Sinh Vien \t");
	printf("Ho Va Ten\t\t");
	printf("Dia Chi EMail\t\t");
	printf("Diem TB \n\n");
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		printf("%8d ",p->Data.MSSV);
		printf("%25s ",p->Data.HoTen);
		printf("%30s ",p->Data.Email);
		printf("%8.2f \n\n",p->Data.TrungBinh);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* =============================== Tìm Kiếm Một Sinh Viên Theo MSSV ================================== */
void TimKiemSinhVien(LIST l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*pNode;
	printf("\nNhap vao MSSV can tim kiem:");
	scanf("%d",&x.MSSV);
	printf("Ma So Sinh Vien \t");
	printf("Ho Va Ten\t\t");
	printf("Dia Chi EMail\t\t");
	printf("Diem TB \n\n");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.MSSV==x.MSSV)
		{
			Co=true;
			printf("%8d ",pNode->Data.MSSV);
			printf("%25s ",pNode->Data.HoTen);
			printf("%30s ",pNode->Data.Email);
			printf("%8.2f \n\n",pNode->Data.TrungBinh);
		}
	}
	if(Co==false)
	{
		printf("\nKhong Tim Thay Sinh Vien Co MSSV Da Nhap!");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Hàm Xử Lý Xóa Sinh Viên Theo MSSV ================================== */
void HamXuLyXoaSinhVienTheoMSSV(LIST &l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*p=l.pHead;
	NODE*q=NULL;
  printf("\nNhap Ma So Sinh Vien Can Xoa: ");
	scanf("%d",&x.MSSV);
	for(p;p!=NULL;p=p->pNext)
  {
		if(p->Data.MSSV==x.MSSV)  
		{
				Co=true;
				break;
		}
    q=p;
  }
	if(Co==true)
	{
		printf("\nDa tim thay Ma So Sinh Vien Can Xoa !");
		printf("\n");
		printf("\nXoa Thanh Cong!");
		printf("\n");
		if(q!=NULL)
		{
			if(p==l.pTail)
			{
				l.pTail=q;
			}
			q->pNext=p->pNext;
			delete(p);
		}
		else
		{
			l.pHead=p->pNext;
			if(l.pHead==NULL) 
			{
				l.pTail=NULL;
			}
		}
	}
	else
	{
		printf("\nKhong tim thay Ma So Sinh Vien Can Xoa!");
		printf("\n");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================================== Xóa Sinh Viên Theo MSSV ====================================== */
void XoaSinhVienTheoMSSV(LIST l)
{
	HamXuLyXoaSinhVienTheoMSSV(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Sau Khi Xoa <<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Hàm Xử Lý Xóa Sinh Viên Theo Họ Tên ================================ */
void HamXuLyXoaSinhVienTheoHoTen(LIST &l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*p=l.pHead;
	NODE*q=NULL;
  fflush(stdin);
	printf("\nNhap Ho Ten Sinh Vien Can Xoa: ");
	gets(x.HoTen);
	for(p;p!=NULL;p=p->pNext)
  {
		if(strcmp(p->Data.HoTen,x.HoTen)==0)  
		{
				Co=true;
				break;
		}
    q=p;
  }
	if(Co==true)
	{
		printf("\nDa Tim Thay Ho Ten Sinh Vien Can Xoa !");
		printf("\n");
		printf("\nXoa Thanh Cong!");
		printf("\n");
		if(q!=NULL)
		{
			if(p==l.pTail)
			{
				l.pTail=q;
			}
			q->pNext=p->pNext;
			delete(p);
		}
		else
		{
			l.pHead=p->pNext;
			if(l.pHead==NULL) 
			{
				l.pTail=NULL;
			}
		}
	}
	else
	{
		printf("\nKhong Tim Thay Ho Ten Sinh Vien Can Xoa!");
		printf("\n");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================================== Xóa Sinh Viên Theo Ho Ten ==================================== */
void XoaSinhVienTheoHoTen(LIST l)
{
	HamXuLyXoaSinhVienTheoHoTen(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Sau Khi Xoa <<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Hàm Xử Lý Xóa Sinh Viên Theo EMail ================================ */
void HamXuLyXoaSinhVienTheoEMail(LIST &l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*p=l.pHead;
	NODE*q=NULL;
  fflush(stdin);
	printf("\nNhap Vao EMail Cua Sinh Vien Can Xoa: ");
	gets(x.Email);
	for(p;p!=NULL;p=p->pNext)
  {
		if(strcmp(p->Data.Email,x.Email)==0)  
		{
				Co=true;
				break;
		}
    q=p;
  }
	if(Co==true)
	{
		printf("\nDa Tim Thay EMail Cua Sinh Vien Can Xoa !");
		printf("\n");
		printf("\nXoa Thanh Cong!");
		printf("\n");
		if(q!=NULL)
		{
			if(p==l.pTail)
			{
				l.pTail=q;
			}
			q->pNext=p->pNext;
			delete(p);
		}
		else
		{
			l.pHead=p->pNext;
			if(l.pHead==NULL) 
			{
				l.pTail=NULL;
			}
		}
	}
	else
	{
		printf("\nKhong tim thay EMail Cua Sinh Vien Can Xoa!");
		printf("\n");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================================== Xóa Sinh Viên Theo EMail ==================================== */
void XoaSinhVienTheoEMail(LIST l)
{
	HamXuLyXoaSinhVienTheoEMail(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Sau Khi Xoa <<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================== Hàm Xử Lý Xóa Sinh Viên Theo Điểm Trung Bình =========================== */
void HamXuLyXoaSinhVienTheoDiemTrungBinh(LIST &l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*p=l.pHead;
	NODE*q=NULL;
  fflush(stdin);
	printf("\nNhap Diem Trung Binh Cua Sinh Vien Can Xoa: ");
	scanf("%f",&x.TrungBinh);
	for(p;p!=NULL;p=p->pNext)
  {
		if(p->Data.TrungBinh==x.TrungBinh)  
		{
				Co=true;
				break;
		}
    q=p;
  }
	if(Co==true)
	{
		printf("\nDa Tim Thay Sinh Vien Co Diem Trung Binh Can Xoa !");
		printf("\n");
		printf("\nXoa Thanh Cong!");
		printf("\n");
		if(q!=NULL)
		{
			if(p==l.pTail)
			{
				l.pTail=q;
			}
			q->pNext=p->pNext;
			delete(p);
		}
		else
		{
			l.pHead=p->pNext;
			if(l.pHead==NULL) 
			{
				l.pTail=NULL;
			}
		}
	}
	else
	{
		printf("\nKhong Tim Thay Sinh Vien Co Diem Trung Binh Can Xoa !");
		printf("\n");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* =============================== Xóa Sinh Viên Theo Điểm Trung Bình ================================ */
void XoaSinhVienTheoDiemTrungBinh(LIST l)
{
	HamXuLyXoaSinhVienTheoDiemTrungBinh(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Sau Khi Xoa <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* =============== Hàm Xử Lý Xóa Sinh Viên Theo Tất Cả Các Thông Tin Về Sinh Viên Đó ================= */
void HamXuLyXoaSinhVienTheoTatCaCacThongTinVeSinhVienDo(LIST &l)
{
	SINHVIEN x;
	bool Co=false;
	NODE*p=l.pHead;
	NODE*q=NULL;
	printf("\nNhap vao MSSV Sinh Vien Can Xoa:");
	scanf("%d",&x.MSSV);
	fflush(stdin);
	printf("\nNhap vao Ho Ten Sinh Vien Can Xoa:");
	gets(x.HoTen);
	printf("\nNhap vao EMail Sinh Vien Can Xoa:");
	gets(x.Email);
	printf("\nNhap Diem Trung Binh Cua Sinh Vien Can Xoa: ");
	scanf("%f",&x.TrungBinh);
	for(p;p!=NULL;p=p->pNext)
  {
		if(p->Data.MSSV==x.MSSV&&(strcmp(p->Data.HoTen,x.HoTen)==0)&&(strcmp(p->Data.Email,x.Email)==0)&&p->Data.TrungBinh==x.TrungBinh)  
		{
				Co=true;
				break;
		}
    q=p;
  }
	if(Co==true)
	{
		printf("\nDa Tim Thay Sinh Vien Co Cac Thong Tin Can Xoa !");
		printf("\n");
		printf("\nXoa Thanh Cong!");
		printf("\n");
		if(q!=NULL)
		{
			if(p==l.pTail)
			{
				l.pTail=q;
			}
			q->pNext=p->pNext;
			delete(p);
		}
		else
		{
			l.pHead=p->pNext;
			if(l.pHead==NULL) 
			{
				l.pTail=NULL;
			}
		}
	}
	else
	{
		printf("\nKhong Tim Thay Sinh Vien Co Cac Thong Tin Can Xoa !");
		printf("\n");
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ===================== Xóa Sinh Viên Theo Tất Cả Các Thông Tin Về Sinh Viên Đó ===================== */
void XoaSinhVienTheoTatCaCacThongTinVeSinhVienDo(LIST l)
{
	HamXuLyXoaSinhVienTheoTatCaCacThongTinVeSinhVienDo(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Sau Khi Xoa <<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================================== Xóa Sinh Viên Tổng Quát ====================================== */
void XoaSinhVien(LIST l)
{
	int luachon;
	printf("\nMoi Ban Lua Chon Tieu Chi Xoa Sinh Vien :");
	printf("\n");
	printf("\n------------------- Bang Lua Chon ---------------------\n");
	printf("\n 1.Xoa Sinh Vien Theo MSSV ");
	printf("\n 2.Xoa Sinh Vien Theo Ho Ten ");
	printf("\n 3.Xoa Sinh Vien Theo EMail ");
	printf("\n 4.Xoa Sinh Vien Theo Diem Trung Binh ");
	printf("\n 5.Xoa Sinh Vien Theo Tat Ca Thong Tin Ve Sinh Vien Do ");
	printf("\n-------------------------------------------------------\n");
	quaylai:printf("\nNhap vao lua chon cua ban:");
	scanf("%d",&luachon);
	if(luachon==1)
	{
		XoaSinhVienTheoMSSV(l);
	}
	else if(luachon==2)
	{
		XoaSinhVienTheoHoTen(l);
	}
	else if(luachon==3)
	{
		XoaSinhVienTheoEMail(l);
	}
	else if(luachon==4)
	{
		XoaSinhVienTheoDiemTrungBinh(l);
	}
	else if(luachon==5)
	{
		XoaSinhVienTheoTatCaCacThongTinVeSinhVienDo(l);
	}
	if(luachon!=1&&luachon!=2&&luachon!=3&&luachon!=4&&luachon!=5)
	{
		printf("\nLua chon ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================================== Các Hàm Đồ Họa ============================================= */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD .
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm đồ họa cho tên tác giả .
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son       \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Hiển Thị Lời Chào ============================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================================== MeNu ================================================== */
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,600); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 600 .
	int w;
	LIST lst;
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xuat Ra Danh Sach Cac Sinh Vien <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 3.Tim Kiem Sinh Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 4.Xoa Sinh Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 5.Cap Nhat Lai Danh Sach Sinh Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		case 3:
			{
				TimKiemSinhVien(lst);
				break; 
			}
		case 4: 
			{
				XoaSinhVien(lst);
				break;
			}
		case 5:
			{
				goto quaylai;
				break;
			}
		case 0: 
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================================ Main ================================================= */
void main()
{
	MeNu();
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Designed By : Nguyễn Việt Nam Sơn ================================== */

/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 66: error: expected specifier-qualifier-list before 'node'
Line 79: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 90: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 90: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 90: error: for each function it appears in.)
Line 90: error: expected ';' before 'NODE'
Line 94: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
t.c: At top level:
Line 100: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 116: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 163: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 163: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
In function 'TimKiemSinhVien':
Line 177: error: 'bool' undeclared (first use in this function)
Line 177: error: expected ';' before 'Co'
Line 185: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
Line 189: error: 'Co' undeclared (first use in this function)
Line 189: error: 'true' undeclared (first use in this function)
Line 196: error: 'false' undeclared (first use in this function)
t.c: At top level:
Line 204: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 263: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 323: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 383: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 443: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'resizeConsole':
Line 555: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 555: error: expected ';' before 'console'
Line 556: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 556: error: expected ';' before 'r'
Line 557: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 557: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 558: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 564: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 564: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 565: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 565: error: expected ';' before 'position'
Line 566: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 566: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 572: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 572: error: expected ';' before 'mau'
Line 573: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 573: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 593: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 672: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: