[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/4J8GEuxG    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Đề Bài:Phát sinh ngẫu nhiên mảng các số nguyên và sau đó sắp xếp mảng các số nguyên này tăng dần . 545.cpp */

/* Công thức để xác định các số nguyên sẽ phát sinh trong đoạn bao nhiêu cụ thể : ví dụ muốn trong đoạn [-50,50] thì ta thấy khoảng cách từ -50 -> 50 là 100 đơn vị sau đó ta phải cộng thêm 1 nữa là 101 đơn vị.Xong rồi ta chia mod cho 101 và trừ đi cho 50. Vậy công thức sẽ là : a[i]=(rand()%101)-50 */

/* #define MAX ... là để ta xác định số lượng phần tử mà ta muốn xuất ra.Trong bài này là 40 phần tử và các phần tử đó nằm trong đoạn [-30,30] */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#define MAX 40

void PhatSinhNgauNhien(int a[])
{
	srand(time(0));
	for(int i=0;i<MAX;i++)
		a[i]=(rand()%61)-30;
	for(int i=0;i<MAX;i++)
		printf("%4d",a[i]);
}

void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

void SapXepTangDan(int a[])
{
	for(int i=0;i<MAX-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<MAX;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

void XuatMang(int a[])
{
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],tieptuc;
	quaylai:printf("\n>>>>>>>>>>\3Mang Phat Sinh Ngau Nhien Cac So Trong Doan [-30,30]:\3<<<<<<<<<<<<<<\n");
	PhatSinhNgauNhien(a);
	printf("\n");
	SapXepTangDan(a);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>\3Mang Phat Sinh Ngau Nhien Duoc Sap Theo Thu Tu Tang Dan:\3<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'PhatSinhNgauNhien':
Line 26: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 28: error: redefinition of 'i'
Line 26: error: previous definition of 'i' was here
Line 28: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 32: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapXepTangDan':
Line 41: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 43: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuatMang':
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 62: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: