[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/4WQBz8Ed    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 193/66/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết hàm liệt kê các giá trị trong mảng có dạng 3^k.Nếu mảng không tồn tại giá trị có dạng 3^k thì hàm sẽ trả về giá trị 0. 111.cpp */

/* Ở đây ngoài liệt kê ra các giá trị thỏa mãn chương trình còn cho phép đếm số lượng các giá trị thỏa mãn đó. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
  int Co,dem=0;
	bool Co=false;
	printf("\nCac gia tri thoa man yeu cau de bai la:");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i]>0)
    {
			float log(float(x)); //Khai báo trước hàm log thì mới dùng được và ta gán đại cho nó 1 biến bất kỳ.ví dụ :biến x. Điều này khác với C (chuẩn) không cần khai báo.
      float c= log(a[i])/log (3);
      if(c==floor(c))
      {
				printf("%4d",a[i]);
				dem++;
				Co=true;
      }
    }
  }
  if(Co==true)
  printf("\nTrong mang co %d gia tri thoa man yeu cau de bai",dem);
	else
	printf("\n0");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 56: error: conflicting types for 'log'
Line 62: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 73: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: