[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/4qhCaId9    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 186/65/SBT Thầy NTTMK:Hãy liệt kê các vị trí trong mảng một chiều các số thực mà giá trị tại các vị trí đó bằng giá trị âm đầu tiên trong mảng. 148.cpp */

/* Ở đây chương trình sẽ cho phép liệt kê ra tất cả các giá trị âm trong mảng và đếm số lượng của chúng,tìm ra số âm đầu tiên trong mảng kèm theo vị trí của nó,tìm ra các vị trí trong mảng bằng với giá trị âm đầu tiên.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
		printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
		break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(float a[MAX],int n)
{
	int dem=0,dem1=0,vitri=0,vitri1=0,Co,Co1,i,Co2;
	bool Co=false;
	bool Co1=false;
	bool Co2=false;
	printf("Cac so am co trong mang la:");
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]<0)
		{
			printf("%16f",a[i]);
			dem++;
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nCo %d so am trong mang",dem);
	else
		printf("\nTrong mang khong co so am nao ca");
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]<0)
		{
			Co1=true;
			vitri=i;
			break;
		
		}
	}
	if(Co1==true)
	{
		float x=a[i]; // ta phải gán giá trị âm đầu tiên bằng 1 biến x để sau này ta xét tuần tự x==a[i] mới được.
		printf("\nSo am dau tien trong mang la:%f tai vi tri:%d",x,vitri);
		for(i=0;i<n;i++)
		{
			if(a[i]==x)
			{
				dem1++;
				Co2=true;
			}
		}
		if(Co2==true)
		{
			printf("\nCo %d gia tri trong mang bang gia tri am dau tien",dem1);
		}
		printf("\nCac vi tri cua gia tri trong mang bang voi gia tri am dau tien la:");
		for(i=0;i<n;i++)
		{
			if(a[i]==x)
			{
				vitri1=i;
				printf("%4d",vitri1);
			}
		}
	}
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,tieptuc;
quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 49: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 49: error: for each function it appears in.)
Line 59: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 105: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: