[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/5VSN33ga    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 171/63/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số nguyên dương.Hãy viết hàm tìm ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng . 598.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng các số nguyên .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		quaylai1:printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
		if(a[i]<1)
		{
			printf("\nGia tri ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			goto quaylai1;
		}
	}

}

// Hàm xuất mảng các số nguyên .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của mảng .
int TimSoNhoNhatCuaMang(int a[],int n)
{
	int min=a[0];
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]<min)
		{
			min=a[i];
		}
	}
	return min;
}

// Hàm kiểm tra ước chung của các giá trị trong mảng .
bool KiemTraUocChung(int a[],int n,int UocSo)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]%UocSo!=0)
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}

// Hàm trả về ước chung lớn nhất của các phần tử trong mảng .
int UCLN(int a[],int n)
{
	for(int UocSo=TimSoNhoNhatCuaMang(a,n);UocSo>=1;UocSo--)
	{
		if(KiemTraUocChung(a,n,UocSo)==true) // nếu đúng thì trả về ước số .
		{
			return UocSo;
		}
	}
	return 1; // nếu sai thì trả về giá trị là 1 .
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	int s=UCLN(a,n);
	printf("\nUCLN cua cac phan tu la:%d",s);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 44: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'TimSoNhoNhatCuaMang':
Line 54: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 65: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'KiemTraUocChung'
In function 'UCLN':
Line 80: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 82: error: 'true' undeclared (first use in this function)
Line 82: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 82: error: for each function it appears in.)
In function 'main':
Line 92: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: