[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/5e5q92WR    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 228/71/SBT Thầy NTTMK:Hãy xác định số lượng các phần tử kề nhau mà số đứng sau cùng dấu số đứng trước và có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 146.cpp */

/* Ở đây chương trình cho phép liệt kê ra các số thỏa điều kiện và số lượng của chúng.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
		printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
		break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int dem=0,vitri=0,Co;
	bool Co=false;
	printf("\nLUU Y:So 0 khong phai la so duong hay so am nen ta se khong xet tai vi tri co so 0");
	printf("\nCac so thoa dieu kien bai toan la:");
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=0)
		{
			int b=a[i]*a[i-1];
			int c=abs(a[i])-a[i-1];
			if(b>0&&c>0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				dem++;
				Co=true;
			}
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nCo %d so thoa dieu kien bai toan",dem);
	else
		printf("\nKhong co so nao thoa dieu kien");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 63: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 74: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: