[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/5qNpsDYK    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 262/75/SBT Thầy NTTMK:Hãy sắp xếp các số chẵn trong mảng các số nguyên tăng dần,các số lẻ cũng tăng dần.Vị trí tương đối giữa các số chẵn và số lẻ không đổi. NAMSON: 269.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void sapxep(int a[MAX],int n)
{
	int i,j;
	for (i=0;i<n;i++)
	{
		for (j=i+1;j<n;j++)
		{
			if (((a[i]%2==0 && a[j]%2==0)||(a[i]%2!=0 && a[j]%2!=0)) && a[i]>a[j])
			{
				int temp=a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j]=temp;
			}
		}
		printf("%4d",a[i],a[j]);
	}
} 

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA SAP XEP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	sapxep(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 34: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 60: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: