[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/6IeXdkxa    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 119/50/SBT Thầy NTTMK:Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n . 216.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void xulydulieu(int &n)
{
	int f;
	printf("Nhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	printf("\nTat ca cac so nguyen to nho hon %d la:",n);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		f=1;
		if(i<2)
			f=0;
		for(int j=2;j<=i/2;j++)
		{
			if(i%j==0)
				f=0;
		}
		if(f==1)
		printf("%4d",i);
	}
}
		
void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:xulydulieu(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 37: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: