[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/6TPnjTE0    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Nhập vào 1 số nguyên và kiểm tra xem số đó có phải là số đối xứng hay không ? . 627.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

void NhapSo(int &n)
{
	printf("\nNhap vao so nguyen:");
	scanf("%d",&n);
}

void KiemTraDoiXung(int n)
{
	int reverse = 0; // Số đảo ngược của n
	int temp = n; // Copy giá trị của n vào biến temp

	// 1. Đảo ngược số n
	while(temp > 0)
	{
		int digit = temp % 10;
		reverse = reverse * 10 + digit;
		temp = temp / 10;
	}

	// 2. Kiểm số đảo ngược của n có bằng n hay không?
	//	+ Nếu bằng, ta kết luận n là số đối xứng
	//	+ Ngược lại, n không phải là số đối xứng
	if(reverse == n)
	{
		printf("\nYES");
	}
	else
	{
		printf("\nNO");
	}
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:NhapSo(n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>So %d Co Phai La So Doi Xung ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n",n);
	KiemTraDoiXung(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 49: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: