[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/7UvjEisd    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 159/61/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số thực,hãy tìm giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị 2003.Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm sẽ trả về giá trị là 0. 106.cpp */

/* Ở đây chương trình còn cho phép liệt kê ra tất cả các giá trị lớn hơn 2003 rồi sau đó mới tìm giá trị đầu tiên thỏa . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void timtatcagiatrilonhon2003(float a[MAX],int n)
{
	printf("Cac gia tri lon hon 2003 co trong mang la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>2003)
		{
			printf("%16f",a[i]);
		}
	}
}	

void timgiatridautien(float a[MAX],int n)
{
	int i,Co;
	bool Co=false;
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>2003)
		{
			Co=true;
			break;
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nGia tri dau tien lon hon 2003 co trong mang la:%f",a[i]);
	else
		printf("\n0");
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	timtatcagiatrilonhon2003(a,n);
	timgiatridautien(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'timtatcagiatrilonhon2003':
Line 49: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'timgiatridautien':
Line 61: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 61: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 61: error: for each function it appears in.)
Line 66: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: