[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/8f6E4zJf    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 20:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void NhapMang(int a[][MAX], int &dong, int &cot)
{
	//Nhập số dòng
	do
	{
		printf("\nNhap vao so dong: ");
		// Cách tà đạo: scanf("dong =%d",&dong); // Lúc nhập phải viết thêm chữ ( dong = ) ở khung console
		scanf("%d",&dong);

		if(dong < 1 || dong > MAX)
		{
			printf("\nSo dong khong hop le. Xin kiem tra lai!");
		}

	}while(dong < 1 || dong > MAX);

	//Nhập số cột
	do
	{
		printf("\nNhap vao so cot: ");
		scanf("%d",&cot);

		if(cot < 1 || cot > MAX)
		{
			printf("\nSo cot khong hop le. Xin kiem tra lai!");

		}

	}while(cot < 1 || cot > MAX);
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("\nNhap a[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%d", &a[i][j]);
		}
	}
}

void XuatMang(int a[][MAX], int dong, int cot)
{
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("%4d", a[i][j]);
		}
		printf("\n\n");
	}
}
/*  
1 2 3      7 4 1
A = 4 5 6  ---> C = 8 5 2
7 8 9			 9 6 3

Nhận thấy rằng hàng đã chuyển thành cột và ngược lại, ta nghĩ ngay đến 
công thức B[i][j] = A[j][i]
Nhưng đây là công thức quen thuộc của ma trận chuyển vị
kết quả khi chuyển vị như sau
1 4 7
B = 2 5 8
3 6 9

So với kết quả đích, ta thấy C chỉ khác B ở thứ tự các cột
nghĩa là cột (j) của C là cột (n - 1 - j) của B
C[i][j] = B[i][n - 1 - j] = A[n - 1 - j][i]
*/
void XoayMaTran1Goc90DoTheoChieuKimDongHo(int a[][MAX], int dong, int cot)
{
	int c[MAX][MAX];
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("%4d", c[i][j] = a[cot - 1 - j][i]);
		}
		printf("\n\n");
	}
}

void XoayMaTran1Goc90DoTheoChieuKimDongHo_2(int a[][MAX], int dong, int cot)
{
	for (int i = 0; i < cot; i++) 
	{  
		for (int j = dong - 1; j >= 0; j--)  
		{  
			printf("%4d", a[j][i]);  
		}  
		printf("\n\n"); 
	} 
}
int main()
{
	int a[MAX][MAX], dong, cot;
	NhapMang(a, dong, cot);
	XuatMang(a, dong, cot);
	printf("\nXoay ma tran 1 goc 90 do theo chieu kim dong ho: \n");
	XoayMaTran1Goc90DoTheoChieuKimDongHo(a, dong, cot);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 5: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XoayMaTran1Goc90DoTheoChieuKimDongHo':
Line 75: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 77: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XoayMaTran1Goc90DoTheoChieuKimDongHo_2':
Line 87: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 89: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments: