[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/9ZEXvWvg    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/*Bài 92/34/SBT Thầy NTTMK:Tìm BCNN và UCLN của 2 số nguyên dương a,b .*/
/* Tìm BCNN và UCLN của 2 số nguyên dương a,b . 490.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

void Nhapvao2songuyenduong(int &a,int &b)
{
	quaylaia:printf("\nNhap vao so nguyen duong a=");
	scanf("%d",&a);
	if(a<0)
	{
		printf("\nGia tri a nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		goto quaylaia;
	}
	quaylaib:printf("\nNhap vao so nguyen duong b=");
	scanf("%d",&b);
	if(b<0)
	{
		printf("\nGia tri b nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		goto quaylaib;
	}
}

int TimUCLN(int a,int b)
{
	if(a==0&&b!=0)
		return b;
	if(b==0&&a!=0)
		return a;
	if(a==0&&b==0)
		printf("Khong xac dinh duoc!");
	while(a!=b)
	{
		if(a>b)
			a=a-b;
		else
			b=b-a;
	}
	return a;
}

int TimBCNN(int a,int b)
{
	int x=(a*b)/TimUCLN(a,b);
	return x;
}

void main()
{
	int a,b,tieptuc;
	quaylai:Nhapvao2songuyenduong(a,b);
	int s=TimUCLN(a,b);
	printf("\nUCLN cua 2 so %d,%d la:%d",a,b,s);
	int x=TimBCNN(a,b);
	printf("\nBCNN cua 2 so %d,%d la:%d",a,b,x);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay lai chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc !\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 60: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: