[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/9gIdNA1U    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 136/58/SBT Thầy NTTMK:Tìm "số chẵn cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên.Nếu mảng không có giá trị chẵn thì trả về giá trị -1. 102.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}


void chancuoicung(int a[MAX],int n)
{
	int tam,Co;
	bool Co=false;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]%2==0)
		{
			tam=i;
			Co=true;
		}
		
	}
	if(Co==true)
	printf("So chan cuoi cung trong mang la:%d",a[tam]);
	else
	printf("-1\n");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	chancuoicung(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}

/* Ta còn có thể làm theo cách 2 là ta gán tam=a[i] rồi sau đó ở dòng if(Co==true) ta printf ra là %d,tam.*/


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'chancuoicung':
Line 48: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 48: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 48: error: for each function it appears in.)
Line 49: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 54: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 65: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: