[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/9mcHrELA    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Đề Bài:Cài đặt mảng phát sinh ngẫu nhiên các số nguyên và dùng đủ 4 thuật toán sắp xếp là Interchange Sort,Quick Sort,Selection Sort,Bubble Sort để sắp mảng giảm dần . Đo thời gian chạy của từng thuật toán sắp xếp . 555.cpp */

/* Ở Đây chương trình sẽ chạy cùng 1 lúc sắp xếp trên 4 thuật toán và xuất ra thời gian sắp xếp đối với mỗi thuật toán . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<time.h>
#define MAX 10

// Hàm phát Sinh ngẫu nhiên các số nguyên với giới hạn MAX là số tùy ý điều chỉnh Ở Mục define .
void PhatSinhNgauNhien(int a[])
{
	srand(time(0));
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		a[i]=(rand()%61)-30; // Ở đây các giá trị ngẫu nhiên sẽ nằm trong đoạn [-30,30] .
	}
}

// Hàm xuất mảng các số nguyên ngẫu nhiên .
void XuatMang(int a[])
{
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm hoán vị 2 số nguyên.
void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

// Hàm sắp xếp mảng các số nguyên giảm dần bằng thuật toán Interchange Sort .
void SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort(int a[])
{
	for(int i=0;i<MAX-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<MAX;j++)
		{
			if(a[i]<a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

// Hàm sắp xếp mảng các số nguyên giảm dần bằng thuật toán Quick Sort .
void SapXepGiamDanBangThuatToanQuickSort(int a[],int left,int right)
{
	int i,j,x;
	if(left>=right)
	{
		return;
	}
	x=a[(left+right)/2]; // Chọn phần tử giữa làm giá trị mốc .
	i=left;
	j=right;
	while(i<j)
	{
		while(a[i]>x) // ở đây là sắp giảm dần
		{
			i++;
		}
		while(a[j]<x) // ở đây là sắp giảm dần
		{
			j--;
		}
		if(i<=j)
		{
			HoanVi(a[i],a[j]);
			i++;
			j--;
		}
	}
	SapXepGiamDanBangThuatToanQuickSort(a,left,j);
	SapXepGiamDanBangThuatToanQuickSort(a,i,right);
}

// Hàm sắp xếp mảng các số nguyên giảm dần bằng thuật toán Selection Sort .
void SapXepGiamDanBangThuatToanSelectionSort(int a[])
{
	int min;
	for(int i=0;i<MAX-1;i++)
	{
		min=i;
		for(int j=i+1;j<MAX;j++)
		{
			if(a[j]>a[min])
			{
				min=j;
			}
		}
		if(min!=i)
		{
			HoanVi(a[min],a[i]);
		}
	}
}

// Hàm sắp xếp mảng các số nguyên giảm dần bằng thuật toán Bubble Sort .
void SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort(int a[])
{
    for(int i=0;i<MAX-1;i++)
	{
		for(int j=MAX-1;j>i;j--)
		{
			if(a[j]>a[j-1])
			{
				HoanVi(a[j],a[j-1]);
			}
		}
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	quaylai:printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>Chuong Trinh Do Time Cua Cac Thuat Toan Sap Xep:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	int a[MAX],b[MAX],c[MAX],d[MAX],tieptuc; // Khai báo 4 mảng a,b,c,d ứng với 4 thuật toán sắp xếp .
	
	// Lần sắp xếp đầu tiên - Thuật Toán Interchange Sort .
	int i=1000; 
	clock_t start1 = clock(); 
	while( i--> 0 )
	PhatSinhNgauNhien(a);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Phat Sinh Ngau Nhien Ban Dau Cua Lan Thu 1 La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort(a);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan Bang Thuat Toan Interchange Sort La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(a);
	printf("\n");
	clock_t finish1 = clock(); 
	double duration1 = (double)(finish1 - start1) / CLOCKS_PER_SEC; 

	// Lần sắp xếp thứ hai - Thuật Toán Quick Sort .
	int j=1000; 
	clock_t start2 = clock(); 
	while( j--> 0 )
	PhatSinhNgauNhien(b);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Phat Sinh Ngau Nhien Ban Dau Lan Thu 2 La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(b);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanQuickSort(b,0,MAX-1);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan Bang Thuat Toan Quick Sort La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(b);
	printf("\n");
	clock_t finish2 = clock(); 
	double duration2 = (double)(finish2 - start2) / CLOCKS_PER_SEC;

	// Lần sắp xếp thứ ba - Thuật Toán Selection Sort .
	int k=1000; 
	clock_t start3 = clock(); 
	while( k--> 0 )
	PhatSinhNgauNhien(c);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Phat Sinh Ngau Nhien Ban Dau Lan Thu 3 La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(c);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanSelectionSort(c);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan Bang Thuat Toan Selection Sort La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(c);
	printf("\n");
	clock_t finish3 = clock(); 
	double duration3 = (double)(finish3 - start3) / CLOCKS_PER_SEC;

	// Lần sắp xếp thứ tư - Thuật Toán Bubble Sort .
	int l=1000; 
	clock_t start4 = clock(); 
	while( l--> 0 )
	PhatSinhNgauNhien(d);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Phat Sinh Ngau Nhien Ban Dau Lan Thu 4 La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(d);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort(d);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan Bang Thuat Toan Bubble Sort La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(d);
	printf("\n");
	clock_t finish4 = clock(); 
	double duration4 = (double)(finish4 - start4) / CLOCKS_PER_SEC;
	printf("\n");
	printf("Thoi gian thuc thi cua thuat toan Interchange Sort la: %.2lf", duration1); // Trả về thời gian sắp xếp của Thuật Toán Interchange Sort.
	printf("\n");
	printf("Thoi gian thuc thi cua thuat toan Quick Sort la: %.2lf", duration2);// Trả về thời gian sắp xếp của Thuật Toán Quick Sort.
	printf("\n");
	printf("Thoi gian thuc thi cua thuat toan Selection Sort la: %.2lf", duration3);// Trả về thời gian sắp xếp của Thuật Toán Selection Sort.
	printf("\n");
	printf("Thoi gian thuc thi cua thuat toan Bubble Sort la: %.2lf", duration4);// Trả về thời gian sắp xếp của Thuật Toán Bubble Sort.
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls"); // Xác nhận khi người dùng bấm phím C trên bàn phím thì xóa đi hết tất cả những dữ liệu đã thực thi trước đó để chuẩn bị cho lần thực thi mới .
		goto quaylai; // Bắt đầu chạy lại chương trình .
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'PhatSinhNgauNhien':
Line 24: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuatMang':
Line 33: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 40: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort':
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'SapXepGiamDanBangThuatToanSelectionSort':
Line 98: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 101: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort':
Line 118: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 120: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 132: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: