[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/A0V0KDFA    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 231/71/SBT Thầy NTTMK:Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng một chiều các số nguyên đúng một lần . 612.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

// Hàm xuất mảng .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm hoán vị .
void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

// Hàm sắp mảng tăng dần bằng thuật toán Interchange Sort .
void SapMangTangDan(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int a[],int b[],int n)
{
	int dem=1,j=1;
	b[0]=a[0]; // Khởi tạo phần tử đầu tiên của mảng b bằng phần tử đầu tiên của mảng a .
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			dem++;
			b[j++]=a[i]; // Đưa các giá trị phân biệt của mảng a vào trong mảng b .
		}
	}
	for(int j=0;j<dem;j++)
	{
		int dem1=0;
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			if(b[j]==a[i]) // So sánh các phần tử của mảng b với mảng a ban đầu .
			{
				dem1++; // Mỗi lần bằng nhau thì tăng biến đếm lên .
			}
		}
		if(dem1==1) // Đặt trường hợp biến đếm bằng đúng 1 thì in ra các giá trị thỏa . Đó là các giá trị chỉ xuất hiện trong mảng đúng 1 lần .
		{
			printf("%4d",b[j]); // In ra các giá trị thỏa .
		}
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>Cac Gia Tri Xuat Hien Trong Mang Dung 1 Lan La:<<<<<<<<<<<<<\n");
	SapMangTangDan(a,n);
	XuLyDuLieu(a,b,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 38: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 45: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapMangTangDan':
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 57: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuLyDuLieu':
Line 72: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 80: error: redefinition of 'j'
Line 70: error: previous definition of 'j' was here
Line 80: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 83: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 99: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: