[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/A6gXnKNu    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 2:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void NhapMang(int a[][MAX], int &dong, int &cot)
{
	//Nhập số dòng
	do
	{
		printf("\nNhap vao so dong: ");
		// Cách tà đạo: scanf("dong =%d",&dong);  // Lúc nhập phải viết thêm  chữ ( dong =  ) ở khung console
		scanf("%d",&dong);

		if(dong < 1 || dong > MAX)
		{
			printf("\nSo dong khong hop le. Xin kiem tra lai!");
		}

	}while(dong < 1 || dong > MAX);

	//Nhập số cột
	do
	{
		printf("\nNhap vao so cot: ");
		scanf("%d",&cot);

		if(cot < 1 || cot > MAX)
		{
			printf("\nSo cot khong hop le. Xin kiem tra lai!");

		}

	}while(cot < 1 || cot > MAX);
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("\nNhap a[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%d", &a[i][j]);
		}
	}
}

void XuatMang(int a[][MAX], int dong, int cot)
{
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("%4d", a[i][j]);
		}
		printf("\n\n");
	}
}
/*
- Kiểm tra phần tử đó có lớn nhất trên dòng nó đang đứng hay không ?
- Kiểm tra phần tử đó có lớn nhất trên cột nó đang đứng hay không ?
- Kiểm tra phần tử đó có lớn nhất trên 2 đường chéo hay không (Đây là hàm khá phức tạp). Trường hợp này mình sẽ cho duyệt theo 4 hướng (4 while):
+ từ vị trí phần tử hiện tại, i--, j-- (giảm qua trái)
+ từ vị trí phần tử hiện tại i--,j++ (giảm phải)
+ // i++,j++ (tăng phải)
+ // i++,j-- (tăng trái)

Sau khi thực hiện 3 hàm trên, duyệt ma trận sẽ tìm được phần tử "Hoàng Hậu"
*/
bool KiemTraCoPhaiPhanTuHoangHau(int a[][MAX], int vtdong, int vtcot, int dong, int cot)
{
	int x = a[vtdong][vtcot];

	// kiểm tra dòng
	for(int i = 0; i < cot; i++)
	{
		if(a[vtdong][i] > x)
		{
			return false;
		}
	}
	// kiểm tra cột
	for(int j = 0; j < dong; j++)
	{
		if(a[j][vtcot] > x)
		{
			return false;
		}
	}
	//ktra duong cheo thu nhat
	int vtdong1 = vtdong + 1;
	int vtcot1 = vtcot + 1;
	while (vtcot1 + 1 < cot && vtdong1 < vtdong)
	{
		if (a[vtcot1][vtdong1] > x)
			return false;
		// tăng phải
		vtcot1++;
		vtdong1++;
	}
	vtdong1 = vtdong - 1;
	vtcot1 = vtcot - 1;
	while (vtcot1 - 1 >= 0 && vtdong1 >= 0)
	{
		if (a[vtcot1][vtdong1] > x)
			return false;
		//giảm qua trái
		vtcot1--;
		vtdong1--;
	}
	// duong cheo thu 2
	vtdong1 = vtdong + 1;
	vtcot1 = vtcot - 1;
	while (vtcot1 - 1 >= 0 && vtdong1 < dong)
	{
		if (a[vtcot1][vtdong1] > x)
			return false;
		// tăng trái
		vtdong1++;
		vtcot1--;
	}
	vtdong1 = vtdong - 1;
	vtcot1 = vtcot + 1;

	while (vtdong1 - 1 >= 0 && vtcot1 < cot)
	{
		if (a[vtcot1][vtdong1] > x)
			return false;
		// giảm phải
		vtdong1--;
		vtcot1++;
	}
	return true;
}

int DemSoLuongPhanTuHoangHau(int a[][MAX], int dong, int cot)
{
	int dem = 0;
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			if(KiemTraCoPhaiPhanTuHoangHau(a, i, j, dong, cot) == true)
			{
				dem++;
			}
		}
	}
	return dem;
}
int main()
{
	int a[MAX][MAX], dong, cot;
	NhapMang(a, dong, cot);
	XuatMang(a, dong, cot);

	int dem = DemSoLuongPhanTuHoangHau(a, dong, cot);
	printf("\nSo luong phan tu hoang hau = %d", dem);
	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 5: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 66: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'KiemTraCoPhaiPhanTuHoangHau'
In function 'DemSoLuongPhanTuHoangHau':
Line 135: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 137: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 139: error: 'true' undeclared (first use in this function)
Line 139: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 139: error: for each function it appears in.)


Create a new paste based on this one


Comments: