[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/AcXbezli    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 828/222/SBT Thầy NTTMK: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a. Khai báo cấu trúc dữ liệu của một danh sách liên kết đơn các quyển sách.Biết rằng thông tin của một quyển sách bao gồm: tên sách (50 ký tự),tên tác giả (30 ký tự) và năm xuất bản .
b. Cài đặt tất cả các thao tác cơ bản cho danh sách liên kết các quyển sách.
c. Tìm quyển sách cũ nhất trong danh sách liên kết.
d. Tìm một năm có nhiều sách xuất bản nhất và liệt kê tất cả các quyển sách xuất bản trong năm đó .

663.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */

/* =============================== Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình =========================== */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
#define MAX 100
/* =================================================================================================== */

/* ============== Khai Báo Cấu Trúc Dữ Liệu Cho Danh Sách Liên Kết Đơn Các Quyển Sách ================ */
struct sach
{
	char TenSach[50];
	char TenTacGia[30];
	int NamXuatBan;
};
typedef struct sach SACH;

struct node
{
	SACH Data;
	struct node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn ========================================= */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn Các Quyển Sách ======================= */
NODE*getnode(SACH x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Thêm Vào Cuối Danh Sách ======================================= */
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Quyển Sách ========================= */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong cac quyen sach:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0||n>MAX)
	{
		printf("\nSo luong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		SACH x;
		printf("\n>>>>>>> Nhap Vao Du Lieu Quyen Sach Thu %d <<<<<<<<<\n",i);
		fflush(stdin);	
		printf("\nNhap vao Ten Sach:");
		gets(x.TenSach);
		printf("\nNhap vao Ten Tac Gia:");
		gets(x.TenTacGia);
		do{
			printf("\nNhap vao Nam Xuat Ban:");
			scanf("%d",&x.NamXuatBan);
			if(x.NamXuatBan<0)
			{
				printf("\nNam Xuat Ban khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.NamXuatBan<0);
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Quyển Sách =============================== */
void OutPut(LIST l)
{
	int dem=0;
	printf("So Thu Tu \t");
	printf("Ten Quyen Sach\t\t");
	printf("Ten Tac Gia\t\t");
	printf("Nam Xuat Ban \n\n");
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		dem++;
		printf("%8d ",dem);
		printf("%20s ",p->Data.TenSach);
		printf("%30s ",p->Data.TenTacGia);
		printf("%8d \n\n",p->Data.NamXuatBan);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ================================= Tìm Quyển Sách Cũ Nhất ========================================== */
void TimQuyenSachCuNhat(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	int dem=0;
	int min=INT_MAX;
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.NamXuatBan<min)
		{
			min=pNode->Data.NamXuatBan;
		}
	}
	printf("\nQuyen Sach Co Nam Xuat Ban Cu Nhat La Nam:%d",min);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>> Thong Tin Ve Quyen Sach Xuat Ban Nam %d <<<<<<<<<<<<<\n",min);
	printf("\n");
	printf("So Thu Tu \t");
	printf("Ten Quyen Sach\t\t");
	printf("Ten Tac Gia\t\t");
	printf("Nam Xuat Ban \n\n");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.NamXuatBan==min)
		{
			dem++;
			printf("%8d ",dem);
			printf("%20s ",pNode->Data.TenSach);
			printf("%30s ",pNode->Data.TenTacGia);
			printf("%8d \n\n",pNode->Data.NamXuatBan);
		}
	}	
}
/* =================================================================================================== */

/* Ý Tưởng : Tìm một năm có nhiều sách xuất bản nhất và liệt kê tất cả các quyển sách xuất bản trong năm đó .

Bước 1: Đầu tiên ta đi sắp xếp dữ liệu năm xuất bản tăng dần (nhưng nếu ta chỉ sắp xếp riêng dữ liệu năm xuất bản tăng thì sau khi ra kết quả cuối cùng là số năm xuất bản nhiều sách nhất ta đem so sánh lại với danh sách lúc đầu để in ra thông tin về tên tác giả và tên sách ứng với năm đó thì kết quả sẽ bị sai lệch tên tác giả và tên sách . Do đó ta phải sắp xếp nguyên cả danh sách tăng dần luôn => bảo đảm được năm xuất bản cũng tăng dần và kết quả không bị sai lệch về tên tác giả và tên sách lúc đối chiếu với số năm tìm được) .
Bước 2: Đưa hết các dữ liệu giá trị năm xuất bản (lúc này đã được sắp tăng dần) vào mảng 1 chiều a .
Bước 3: Xử lý trên mảng 1 chiều a ta đi tìm ra phần tử có số lần xuất hiện nhiều nhất => đó là năm sản xuất sách nhiều nhất .
Bước 4: Sau khi đã xác định được năm sản xuất sách nhiều nhất => dễ dàng in ra các thông tin về các cuốn sách xuất bản trong năm đó . */

/* ====================== Bước 1 =========================== */
void SapTangDan(LIST &l)
{
	NODE *p,*q; // Khai báo 2 con trỏ p,q .
	SACH temp;
	for(p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		for(q=p->pNext;q!=NULL;q=q->pNext)
		{
			if(p->Data.NamXuatBan>q->Data.NamXuatBan)
			{
				temp=p->Data;
				p->Data=q->Data;
				q->Data=temp;
			}
		}
	}
}
/* ========================================================== */

void TimRaNamCoNhieuSachXuatBanNhatVaLietKeCacSachXuatBanTrongNamDo(LIST l,int a[])
{
	int i=0,dem=0,d;
	NODE*pNode;
	SapTangDan(l); // sắp danh sách tăng dần .
	/* ======================================= Bước 2 ============================================== */
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		dem++; // Tăng biến đếm lên .
		a[i++]=pNode->Data.NamXuatBan; // đưa dữ liệu năm xuất bản sách vào mảng 1 chiều a .
	}
	/* ============================================================================================= */
	
	/* ======================================= Bước 3 ============================================== */
	int max=0,dem1=0,nam=a[0];
	for(int i=0;i<dem;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			dem1=0;
		}
		dem1++;
		if(dem1>max)
		{
			max=dem1;
			nam=a[i];
		}
	}
	/* ============================================================================================= */
	
	/* ======================================= Bước 4 ============================================== */
	int dem2=0; // Khởi tạo biến đếm .
	printf("\nNam Co So Sach Xuat Ban Nhieu Nhat La Nam:%d",nam);
	printf("\n");
	printf("\nSo Luong Sach Xuat Ban Trong Nam %d La:%d Quyen Sach",nam,max);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>> Thong Tin Ve Cac Quyen Sach Xuat Ban Nam %d <<<<<<<<<<<<<\n",nam);
	printf("\n");
	printf("So Thu Tu \t");
	printf("Ten Quyen Sach\t\t");
	printf("Ten Tac Gia\t\t");
	printf("Nam Xuat Ban \n\n");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.NamXuatBan==nam)
		{
			dem2++;
			printf("%8d ",dem2);
			printf("%20s ",pNode->Data.TenSach);
			printf("%30s ",pNode->Data.TenTacGia);
			printf("%8d \n\n",pNode->Data.NamXuatBan);
		}
	}
	/* ============================================================================================= */
}

/* ====================================== Các Hàm Đồ Họa ============================================= */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD .
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm đồ họa cho tên tác giả .
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son       \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Hiển Thị Lời Chào ============================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================================== MeNu ================================================== */
void MeNu()
{
	LIST lst;
	resizeConsole(800,600); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 600 .
	int w;
	int a[MAX];
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xuat Ra Danh Sach Cac Quyen Sach <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 1.Tim Quyen Sach Cu Nhat ");
		printf("\n");
		printf("\n 2.Tim 1 Nam Co Nhieu Sach Xuat Ban Nhat Va In Ra Cac Quyen Sach Xuat Ban Nam Do ");
		printf("\n 3.Cap Nhat Lai Danh Sach Cac Quyen Sach ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		case 1:
			{
				TimQuyenSachCuNhat(lst);
				break; 
			}
		case 2: 
			{
				TimRaNamCoNhieuSachXuatBanNhatVaLietKeCacSachXuatBanTrongNamDo(lst,a);
				break;
			}
		case 3:
			{
				goto quaylai;
				break;
			}
		case 0: 
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================================ Main ================================================= */
void main()
{
	MeNu();
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Designed By : Nguyễn Việt Nam Sơn ================================== */

/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 53: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 64: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 64: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 64: error: for each function it appears in.)
Line 64: error: expected ';' before 'NODE'
t.c: At top level:
Line 74: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 90: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 132: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'TimQuyenSachCuNhat':
Line 148: error: 'INT_MAX' undeclared (first use in this function)
t.c: At top level:
Line 186: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'TimRaNamCoNhieuSachXuatBanNhatVaLietKeCacSachXuatBanTrongNamDo':
Line 220: error: redefinition of 'i'
Line 207: error: previous definition of 'i' was here
Line 220: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'resizeConsole':
Line 265: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 265: error: expected ';' before 'console'
Line 266: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 266: error: expected ';' before 'r'
Line 267: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 267: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 268: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 274: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 274: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 275: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 275: error: expected ';' before 'position'
Line 276: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 276: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 282: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 282: error: expected ';' before 'mau'
Line 283: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 283: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 303: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 382: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: