[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/BLZaNRsI    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/

#				Do An Thuc Hanh Cuoi Ky
#		     Bo Mon:Kien Truc May Tinh & Hop Ngu		  
#		|------------------------------------------------------|
#		| Ho Ten Sinh Vien 1 : Tran Van Nghia		    |
#		| Ma So Sinh Vien 1 : 1261026			    |
#		| Ho Ten Sinh Vien 2 : Nguyen Viet Nam Son 	    |
#		| Ma So Sinh Vien 2 : 1261031			    |
#		| Ho Ten Sinh Vien 3 : Chu Anh Anh		    |
#		| Ma So Sinh Vien 3 : 1261001			    |
#		| Lop 		   : 12CK1 			    |
#		|------------------------------------------------------|

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Day la bai lam cuoi cung cua mon hoc thu vi nay !!! Chung em xin chan thanh gui loi cam on sau sac den Thay : Le Viet Long - giang vien huong dan thuc hanh da tan tinh chi dan chung em trong suot 10 tuan qua...Tu 1 mon hoc duoc xem la kho khan nhung Thay da mang lai cam hung den voi tui em...that la hanh phuc khi chung em duoc hoc Thay.Chung em cung khong biet noi gi hon ngoai viec gui loi cam on Thay va chuc cho Thay co that nhieu suc khoe de tiep tuc la nguoi truyen dat kien thuc den voi nhung the he tre chung em,la nguoi lai do dua chung em sang 1 ben bo kien thuc rong mo !!!

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.data
a: .space 400
n: .word 0
chon: .word 0
tbc:.float 0.0
menu: .asciiz"\n----------------------------Menu----------------------------------\n1. Nhap mang so nguyen\n2. Xuat mang\n3. Tong mang\n4. Trung binh cong mang\n5. Liet ke so nguyen to trong mang\n6. Liet ke so chinh phuong trong mang\n7. Liet ke so hoan thien trong mang\n8. Liet ke so doi xung trong mang\n9. Sap xep mang tang dan\n10.Thoat\n------------------------------------------------------------------\nChon: "
tb1_1: .asciiz "Nhap n: "
tb1_2: .asciiz "a["
tb1_3: .asciiz "]: "
khoangtrang: .asciiz " "
xdong:.asciiz "\n"
tb2_1: .asciiz "Mang vua nhap la: "
tb3_1: .asciiz "Tong mang la: "
tb4_1: .asciiz "Trung binh cong mang la: "
tb5_1: .asciiz "Cac so nguyen to trong mang la: "
tb6_1: .asciiz "Cac so chinh phuong trong mang la: "
tb7_1:.asciiz "Cac so hoan thien trong mang la: "
tb8_1:.asciiz "Cac so doi xung trong mang la: "
tb9: .asciiz "\n------------------------- Yeu Cau Nhap Lai Mang ----------------------\nMoi Ban Nhap Vao So Luong Phan Tu Cua Mang: "
tb9_1:.asciiz "Mang sau khi sap xep tang dan: "
Loi:.asciiz "Lua chon cua ban khong hop le!Xin vui long nhap lai! "
LoiChao:.asciiz "\nThanks You For Using The Program ! GoodBye And See You Later ! "
.text
main:
Menu: 
	# Xuat menu
	li $v0,4
	la $a0,menu
	syscall

	# Nhap gia tri so nguyen
	li $v0,5
	syscall

	#Luu vao bien chon
	sw $v0,chon

	# Kiem tra gia tri chon
	lw $t0, chon # Chep gia tri chon vao trong thanh ghi $t0
	li $t1,1 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 1 .
	beq $t0, $t1, XL1 # Neu gia tri chon = 1 => Xu Ly Yeu Cau 1
	li $t1,2 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 2 .
	beq $t0, $t1, XL2 # Neu gia tri chon = 2 => Xu Ly Yeu Cau 2
	li $t1,3 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 3 .
	beq $t0, $t1, XL3 # Neu gia tri chon = 3 => Xu Ly Yeu Cau 3
	li $t1,4 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 4 .
	beq $t0, $t1, XL4 # Neu gia tri chon = 4 => Xu Ly Yeu Cau 4
	li $t1,5 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 5 .	
	beq $t0, $t1, XL5 # Neu gia tri chon = 5 => Xu Ly Yeu Cau 5
	li $t1,6 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 6 .	
	beq $t0, $t1, XL6 # Neu gia tri chon = 6 => Xu Ly Yeu Cau 6
	li $t1,7 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 7 .	
	beq $t0, $t1, XL7 # Neu gia tri chon = 7 => Xu Ly Yeu Cau 7
	li $t1,8 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 8 .	
	beq $t0, $t1, XL8 # Neu gia tri chon = 8 => Xu Ly Yeu Cau 8
	li $t1,9 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 9 .	
	beq $t0, $t1, XL9 # Neu gia tri chon = 9 => Xu Ly Yeu Cau 9
	li $t1,10 # Khoi tao thanh ghi $t1 = 10 .	
	beq $t0, $t1, Exit # Neu gia tri chon = 10 => Xu Ly Yeu Cau 10 => Thoat

	# Cac Truong hop lua chon con lai thi se xuat ra thong bao bao loi va hien ra lai bang MeNu
	
	# Xuat thong bao loi
	li $v0,4
	la $a0,Loi
	syscall
	
	# Xuat ra lai bang MeNu
	j Menu

XL1:
	jal NhapMang
	j Menu 

XL2:
	jal XuatMang
	j Menu

XL3:
	jal TongMang

	# Lay gia tri tra ve
	move $t0,$v0

	# xuat tb3_1
	li $v0,4
	la $a0, tb3_1
	syscall

	# Xuat tong
	li $v0, 1
	move $a0, $t0
	syscall

	j Menu

XL4:
	jal TBCong
	
	# Lay gia tri tra ve
	lwc1 $f0,tbc # Doc gia tri thuc luu vao thanh ghi $f0 .

	# xuat tb4_1
	li $v0,4
	la $a0, tb4_1
	syscall

	# Xuat tbcong
	li $v0, 2
	mov.s $f12, $f0
	syscall

	j Menu


XL5:
	# xuat tb5_1
	li $v0,4
	la $a0, tb5_1
	syscall

	#Khoi tao vong lap
	lw $s0,n
	li $s1,0 # i=0
	la $s2,a

Lap5_1:
	beq $s0,$s1,KTLap5_1
	lw $a1,($s2)
	jal KTNT
	move $s3,$v0
	beq $s3,$0,Sai

	# Xuat gia tri
	li $v0,1
	lw $a0,($s2)
	syscall

	# Xuat ktrang
	li $v0,4
	la $a0,khoangtrang
	syscall

Sai:
	#Tang chi so
	addi $s1,$s1,1
	addi $s2,$s2,4
	j Lap5_1
KTLap5_1:

	#Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,xdong
	syscall

	j Menu
XL6:
	# xuat tb6_1
	li $v0,4
	la $a0, tb6_1
	syscall

	# Khoi tao vong lap
	lw $s0,n # 
	li $s1,0 # i=0
	la $s2,a

Lap6_1:
	beq $s0,$s1,KTLap6_1
	lw $a1,($s2)
	jal KTCP
	move $s3,$v0
	beq $s3,$0,Sai6

	# Xuat gia tri
	li $v0,1
	lw $a0,($s2)
	syscall

	# Xuat ktrang
	li $v0,4
	la $a0,khoangtrang
	syscall

Sai6:
	#Tang chi so
	addi $s1,$s1,1
	addi $s2,$s2,4
	j Lap6_1
KTLap6_1:

	#Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,xdong
	syscall

	j Menu
XL7:
	# xuat tb7_1
	li $v0,4
	la $a0, tb7_1
	syscall

	#Khoi tao vong lap
	lw $s0,n
	li $s1,0 # i=0
	la $s2,a

Lap7_1:
	beq $s0,$s1,KTLap7_1
	lw $a1,($s2)
	jal HoanThien
	move $s3,$v0
	beq $s3,$0,Sai7

	# Xuat gia tri
	li $v0,1
	lw $a0,($s2)
	syscall

	# Xuat ktrang
	li $v0,4
	la $a0,khoangtrang
	syscall

Sai7:
	#Tang chi so
	addi $s1,$s1,1
	addi $s2,$s2,4
	j Lap7_1
KTLap7_1:

	#Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,xdong
	syscall

	j Menu
XL8:
	# xuat tb8_1
	li $v0,4
	la $a0, tb8_1
	syscall

	#Khoi tao vong lap
	lw $s0,n
	li $s1,0 # i=0
	la $s2,a

Lap8_1:
	beq $s0,$s1,KTLap8_1
	lw $a1,($s2)
	jal DoiXung
	move $s3,$v0
	beq $s3,$0,Sai8

	# Xuat gia tri
	li $v0,1
	lw $a0,($s2)
	syscall

	# Xuat ktrang
	li $v0,4
	la $a0,khoangtrang
	syscall

Sai8:
	#Tang chi so
	addi $s1,$s1,1
	addi $s2,$s2,4
	j Lap8_1
KTLap8_1:

	#Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,xdong
	syscall

	j Menu
	
XL9:
	la $a0,tb9_1
	addi $v0,$0,4
	syscall
	jal Hamsort
	syscall
	
	j Menu

Exit:
	# Hien thi loi chao
	li $v0,4
	la $a0,LoiChao
	syscall
	
	 # The End . 
	li $v0, 10
	syscall

	# Dau thu tuc:
	NhapMang:
	addi $sp, $sp, -4
	sw $ra, 0($sp)

	#Than thu tuc:
	#Xuat tb1
	li $v0,4
	la $a0, tb1_1
	syscall

	#Nhap gia tri
	li $v0,5
	syscall

	#Luu vao n
	sw $v0, n

	#Khoi tao gia tri vong lap
	lw $t0, n
	li $t1, 0 # i = 0
	la $t2, a

Lap1:
	beq $t0, $t1,KTLap1
	#Xuat tb2
	li $v0,4
	la $a0, tb1_2
	syscall

	#Xuat chi so i
	li $v0,1
	move $a0,$t1
	syscall

	#Xuat tb3
	li $v0,4
	la $a0, tb1_3
	syscall

	#Nhap gia tri
	li $v0,5
	syscall

	#Luu vao a[i]
	sw $v0, ($t2)
	addi $t2, $t2,4
	addi $t1,$t1,1

	j Lap1
KTLap1:
	# Cuoi thu tuc : 
	lw $ra, 0($sp) #Lay dia chi tra ve
	addi $sp,$sp,4 # Xoa vung nho stack
	jr $ra

XuatMang:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)
	
	#Xuat 2_tb1
	li $v0,4
	la $a0,tb2_1
	syscall

	#Khoi tao vong lap
	lw $t0,n
	li $t1,0 # i=0
	la $t2,a

Lap2:
	beq $t0,$t1,KTLap2
	#Xuat a[i]
	li $v0,1
	lw $a0,($t2)
	syscall

	#Xuat ktrang
	li $v0,4
	la $a0,khoangtrang
	syscall

	#Tang chi so
	addi $t1,$t1,1
	addi $t2,$t2,4

	j Lap2
KTLap2:
	#Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,xdong
	syscall
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra

TongMang:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)

	#Khoi tao vong lap
	lw $t0,n
	li $t1,0 # i=0
	la $t2,a
	li $t3,0 #Tong

Lap3:
	beq $t0,$t1,KTLap3
	lw $t4,($t2)
	add $t3,$t3,$t4

	#Tang chi so
	addi $t1,$t1,1
	addi $t2,$t2,4

	j Lap3

KTLap3:
	move $v0,$t3
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra

TBCong:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)

	#Khoi tao vong lap
	lw $t0,n
	li $t1,0 # i=0
	la $t2,a
	li $t3,0 #Tong

Lap4:
	beq $t0,$t1,KTLap4
	lw $t4,($t2)
	add $t3,$t3,$t4
	
	#Tang chi so
	addi $t1,$t1,1
	addi $t2,$t2,4
	j Lap4

KTLap4:
	#Chuyen $t3 thanh float
	mtc1 $t3,$f0
	cvt.s.w $f0,$f0
	
	#Chuyen n thanh float
	mtc1 $t0,$f1
	cvt.s.w $f1,$f1
	div.s $f2,$f0,$f1
	swc1 $f2,tbc
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra
KTNT:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)
	
	#Khoi tao vong lap
	li $t1,2
	beq $a1,1,False
Lap5:
	beq $t1,$a1,True
	div $a1,$t1
	mfhi $t2
	beq $t2,$0,False
	addi $t1,$t1,1
	j Lap5
False:
	li $v0,0
	j KThucHam

True:
	li $v0,1

KThucHam:
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra

KTCP:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)

	#Khoi tao vong lap
	move $t1,$a1
	li $t0,2
	div $t1,$t0
	mflo $t3
	addi $t3,$t3,1
	li $t4,1 #i=1

Lap6:
	beq $t3,$t4,KTLap6
	mult $t4,$t4
	mflo $t5
	beq $t5,$t1,Cp
	addi $t4,$t4,1
	j Lap6

KTLap6:
	li $v0,0
	j KTHam6
Cp:
	li $v0,1

KTHam6:
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra

HoanThien:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)
	#Khoi tao vong lap
	li $t0,1 # i=1
	li $t1,0 # tong=0
Lap7:
	beq $t0,$a1,KTLap7 
	div $a1,$t0
	mfhi $t2
	beq $t2,$0,TangT7
	j Tangi7
TangT7:
	add $t1,$t1,$t0
Tangi7:
	addi $t0,$t0,1
	j Lap7
KTLap7:
	beq $t1,$a1,True7
	#False
	li $v0,0
	j KThucHam7
True7:
	# True
	li $v0,1
KThucHam7:
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra

DoiXung:
	addi $sp,$sp,-4
	sw $ra,0($sp)
	#khoi tao gia tri trong vao lap
	li $t0,10
	move $t1,$a1 #k
	move $t2,$a1
	li $t3,0 #m
	li $t4,0
	li $t5,0
Lap8:
	blez $t1, KTLap8
	div $t1,$t0
	mfhi $t5
	mflo $t1
	mult $t3,$t0
	mflo $t4
	add $t3,$t4,$t5
	j Lap8
KTLap8:
	beq $t2,$t3,True8
	#False
	li $v0,0
	j KThucHam8
True8:	
	#True
	li $v0,1
KThucHam8:
	lw $ra,0($sp)
	addi $sp,$sp,4
	jr $ra
#---------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------- Sap Tang Dan ---------------------------------
Hamsort:
	la $a0,tb9 
	addi $v0,$0,4
	syscall
	addi $v0,$0,5
	syscall
	add $s0,$0,$v0 
	add $s1, $0,$s0 

begin_loop_1:
	beq $s1, $zero, end_loop_1
	addi $v0,$0,5
	syscall
	add $a0, $0,$v0
	jal stack_push
	addi $s1, $s1, -1 
	j begin_loop_1

end_loop_1:
	addi $a0, $zero, 1
	add $a1, $0,$s0
	jal insert_sort
	la $a0,tb9_1 
	addi $v0,$0,4
	syscall
	add $s1,$0, $s0 

begin_loop_2:
	beq $s1, $0, end_loop_2 
	jal stack_pop
	add $a0, $0,$v0
	addi $v0,$0,1
	syscall
	addi $a0,$zero, 32
	addi $v0,$0, 11
	syscall
	addi $s1, $s1, -1 
	j begin_loop_2

end_loop_2:
	j Exit

stack_push:
	addi $sp, $sp, -4 
	sw $a0, 0($sp)
	jr $ra

stack_pop:
	lw $v0, 0($sp)
	addi $sp, $sp, 4
	jr $ra

insert_sort:
	beq $a0, $a1, end_sort
	add $t0,$0,$sp
	add $t1,$0,$a0

begin_loop:
	beq $t1, $zero, end_loop
	addi $t0, $t0, 4
	addi $t1, $t1, -1
	j begin_loop

end_loop:
	lw $t1,0($t0)

for:
	beq $t0, $sp, next
	lw $t2, -4($t0)
	slt $t7,$t2,$t1 
	bne $t7,$0,next
	sw $t2,0($t0)
	addi $t0, $t0, -4
	j for

next:
	sw $t1,0($t0)
	addi $a0, $a0, 1
	j insert_sort

end_sort:
	jr $ra

# P/s : Ham sap tang dan nay chi mang tinh chat tham khao do chung em muon y tuong tu 1 nhom ben lop 12CK3 .

#-------------------------------------------- THE END ------------------------------------------------------


Output:
Line 5: error: invalid preprocessing directive #Do
Line 13: error: invalid preprocessing directive #Bo
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 3: error: invalid preprocessing directive #|
Line 1: error: invalid preprocessing directive #--
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Day
Line 1: error: invalid preprocessing directive #--
Line 30: error: expected identifier or '(' before '.' token
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Nhap
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Luu
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Kiem
Line 68: error: stray '#' in program
Line 69: error: stray '#' in program
Line 70: error: stray '#' in program
Line 71: error: stray '#' in program
Line 72: error: stray '#' in program
Line 73: error: stray '#' in program
Line 74: error: stray '#' in program
Line 75: error: stray '#' in program
Line 76: error: stray '#' in program
Line 77: error: stray '#' in program
Line 78: error: stray '#' in program
Line 79: error: stray '#' in program
Line 80: error: stray '#' in program
Line 81: error: stray '#' in program
Line 82: error: stray '#' in program
Line 83: error: stray '#' in program
Line 84: error: stray '#' in program
Line 85: error: stray '#' in program
Line 86: error: stray '#' in program
Line 87: error: stray '#' in program
Line 88: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Cac
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Lay
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Lay
Line 130: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 153: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 193: error: stray '#' in program
Line 194: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 235: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 276: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Hien
Line 4: error: invalid preprocessing directive #The
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Dau
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Than
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Nhap
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Luu
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 349: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Nhap
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Luu
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Cuoi
Line 381: error: stray '#' in program
Line 382: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 396: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 431: error: stray '#' in program
Line 433: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 458: error: stray '#' in program
Line 460: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Tang
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Chuyen
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Chuyen
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 521: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #Khoi
Line 546: error: stray '#' in program
Line 547: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #False
Line 3: error: invalid preprocessing directive #True
Line 2: error: invalid preprocessing directive #khoi
Line 577: error: stray '#' in program
Line 579: error: stray '#' in program
Line 2: error: invalid preprocessing directive #False
Line 2: error: invalid preprocessing directive #True
Line 1: error: invalid preprocessing directive #--
Line 1: error: invalid preprocessing directive #--
Line 2: error: invalid preprocessing directive #P
Line 1: error: invalid preprocessing directive #--


Create a new paste based on this one


Comments: