[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/BXKCAXl2    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 237/72/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm một giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng các số nguyên . 614.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100
#define bool

// Hàm nhập mảng .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

// Hàm xuất mảng .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm hoán vị .
void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

// Hàm sắp mảng tăng dần bằng thuật toán Interchange Sort .
void SapMangTangDan(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int a[],int b[],int c[],int n)
{
	int dem=1,j=1;
	int l=0,Co,d;
	bool Co=false;
	b[0]=a[0]; // Khởi tạo phần tử đầu tiên của mảng b bằng phần tử đầu tiên của mảng a .
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			dem++;
			b[j++]=a[i]; // Đưa các giá trị phân biệt của mảng a vào trong mảng b .
		}
	}
	for(int j=0;j<dem;j++)
	{
		int dem1=0;
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			if(b[j]==a[i]) // So sánh các phần tử của mảng b với mảng a ban đầu .
			{
				dem1++; // Mỗi lần các phần tử trong mảng b bằng với mảng a thì tăng biến đếm lên . Mục đích liệt kê ra tần suất xuất hiện của các phần tử có trong mảng,mỗi phần tử liệt kê 1 lần .
			}
		}
		c[l++]=dem1; // Lưu các tần suất xuất hiện của các phần tử phân biệt vào trong một mảng c .
	}
	int max=c[0]; // Khởi tạo max = phần tử đầu tiên của mảng c .
	for(int l=1;l<dem;l++) // Số lượng phần tử của mảng c chính là số lượng các phần tử phân biệt của mảng a và cũng chính là số lượng phần của mảng b nên ta cho điều kiện l < dem .
	{
		if(c[l]>max)
		{
			max=c[l]; // Tìm ra tần suất xuất hiện lớn nhất .
		}
	}
	
	// Khởi tạo lại vòng lặp cho phần tử của mảng b so sánh lại với mảng a với dữ liệu tần suất xuất hiện nhiều nhất đã được xác định ở trên .
	for(int j=0;j<dem;j++)
	{
		int dem1=0;
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			if(b[j]==a[i])
			{
				dem1++; // Mỗi lần bằng nhau thì tăng biến đếm lên .
			}
		}
		if(dem1==max) // Nếu biến đếm bằng đúng max (tần suất xuất hiện nhiều nhất mà ta đã tìm ra ở trên ) thì sẽ đi in ra phần tử thỏa điều kiện đó .
		{
			d=b[j]; // Theo đề bài thì chỉ tìm ra 1 phần tử duy nhất có số lần xuất hiện nhiều nhất nên ta phải gán 1 ẩn phụ bằng với b[j] và đi tìm ra duy nhất 1 phần tử thỏa điều kiện có số lần xuất hiện nhiều nhất . Nếu có nhiều hơn 1 phần tử thỏa điều kiện như vậy thì ta chỉ cần tìm ra phần tử đầu tiên trong mảng thỏa thì xuất ra .
			Co=true; // Đặt cờ hiệu .
			break; // Tìm ra phần tử đầu tiên thì thoát ra khỏi vòng lặp .
		}
	}
	if(Co==true)
	{
		printf("\nGia tri co so lan xuat hien nhieu nhat trong mang la:%d",d);
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],c[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	SapMangTangDan(a,n);
	XuLyDuLieu(a,b,c,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 46: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapMangTangDan':
Line 56: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 58: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuLyDuLieu':
Line 73: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 73: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 73: error: for each function it appears in.)
Line 75: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 83: error: redefinition of 'j'
Line 71: error: previous definition of 'j' was here
Line 83: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 86: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 96: error: redefinition of 'l'
Line 72: error: previous definition of 'l' was here
Line 96: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 105: error: redefinition of 'j'
Line 83: error: previous definition of 'j' was here
Line 105: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 108: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 118: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 130: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: