[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/CwD30GIt    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
# De Bai : Nhap vao 2 so nguyen va tim ra Min,Max cua chung
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
.data
	tb1:.asciiz "Nhap vao so nguyen a:"
	tb2:.asciiz "Nhap vao so nguyen b:"
	Max:.asciiz "Max la:"
	Min:.asciiz "Min la:"
	BangNhau:.asciiz "Hai so bang nhau"
	XuongDong:.asciiz "\n"
.text
main:
	# Xuat tb1
	li $v0,4
	la $a0,tb1
	syscall
	
	# Nhap a
	li $v0,5
	syscall
	
	move $s0,$v0 # Luu gia tri cua a vao thanh ghi $s0 .
	
	# Xuat tb2
	li $v0,4
	la $a0,tb2
	syscall
	
	# Nhap b
	li $v0,5
	syscall
	
	move $s1,$v0 # Luu gia tri cua b vao thanh ghi $s1 .
	
	# Truong hop a = b
	beq $s0,$s1,ABangB
	
	# Thuc hien phep so sanh di tinh a - b
	 sub $s2,$s0,$s1 # ket qua a - b luu vao thanh ghi $s2 .
	 
	# Truong hop a > b => a - b > 0
	   bgtz $s2,Maxa
	   
	# Truong hop a < b => a - b < 0
	   bltz $s2,Maxb
	
Maxa:
	# Xuat Max
	li $v0,4
	la $a0,Max
	syscall
	
	move $a0,$s0 # Gan gia tri cua a vao thanh ghi $a0 .
	
	# Xuat ra Max la a
	li $v0,1
	syscall
	j Minb
	
Minb:
	# Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,XuongDong
	syscall
	
	# Xuat Min
	li $v0,4
	la $a0,Min
	syscall
	
	move $a0,$s1 # Gan gia tri cua b vao thanh ghi $a0 .
	
	# Xuat ra Min la b
	li $v0,1
	syscall
	j Exit
	
Maxb:
	# Xuat Max
	li $v0,4
	la $a0,Max
	syscall
	
	move $a0,$s1 # Gan gia tri cua b vao thanh ghi $a0 .
	
	# Xuat ra Max la b
	li $v0,1
	syscall
	j Mina
	
Mina:
	# Xuong dong
	li $v0,4
	la $a0,XuongDong
	syscall
	
	# Xuat Min
	li $v0,4
	la $a0,Min
	syscall
	
	move $a0,$s0 # Gan gia tri cua a vao thanh ghi $a0 .
	
	# Xuat ra Min la a
	li $v0,1
	syscall
	j Exit
	
ABangB:
	# Xuat Bang Nhau
	li $v0,4
	la $a0,BangNhau
	syscall
		
Exit:
	li $v0,10
	syscall
	


Output:
Line 2: error: invalid preprocessing directive #De
Line 12: error: expected identifier or '(' before '.' token
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Nhap
Line 30: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Nhap
Line 41: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Truong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Thuc
Line 47: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Truong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Truong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 61: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 79: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 92: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuong
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 110: error: stray '#' in program
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat
Line 3: error: invalid preprocessing directive #Xuat


Create a new paste based on this one


Comments: