[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/DYDz3TA2    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 2:Tự nghĩ ra 5 số nhị phân (dùng 10 bit để biểu diễn), thử đổi các số đó sang hệ 10. 
Ví Dụ: 
Dãy nhị phân:00 0000 0101
Số nguyên tương ứng: 5
Nhập vào số nguyên:11 1111 1011
Số nguyên tương ứng: -5
Nhập vào số nguyên:00 0000 1100
Số nguyên tương ứng:12
Nhập vào số nguyên:11 1111 0100
Số nguyên tương ứng:-12	. 507.cpp	*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<math.h>
#define MAX 10

void Nhapdaybit(int a[MAX])
{
	printf("\n>>>>>>>>>Moi ban nhap vao day 10 bit <<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		quaylai:printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
		if(a[i]!=1&&a[i]!=0)
		{
			printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			goto quaylai;
		}
	}
}

void Chuyenrathapphan(int a[MAX])
{
	int s=0,s1=0,s2;
	for(int i=1;i<MAX;i++)
	{
		s1+=a[i]*pow(2.0,9-i);
	}
	if(a[0]==0)
		s2=s1;
	else if(a[0]==1)
		s2=-pow(2.0,9-0)+s1;
	printf("\nSo thap phan tuong ung la:%d",s2);
}

void main()
{
	int a[MAX],tieptuc;
	quaylai:Nhapdaybit(a);
	Chuyenrathapphan(a);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'Nhapdaybit':
Line 31: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'Chuyenrathapphan':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 58: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: