[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/DxjguILY    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 3:Viết chương trình cho phép chuyển đổi số nguyên thập phân (có dấu) sang dạng nhị phân. (Cài đặt theo phương pháp xử lý bit) . 495.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

int Getbit(int &a, int i)
{
	return (a>>i)&1;
}

void Mangchuabit(int a[], int &n)
{
	printf("\nNhap vao so thap phan can chuyen sang he nhi phan:n=");
	scanf ("%d", &n);
	for (int i=0;i<32;i++)
	{
		a[i]=Getbit(n,32-1-i);
	}
}

void Xuatmangchuabit(int a[])
{
	for (int i=0;i<32;i++)
		printf ("%2d", a[i]);
}

void main ()
{
	int n,i,a[32],tieptuc;
	quaylai:Mangchuabit(a,n);
	Xuatmangchuabit(a);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 21: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'Xuatmangchuabit':
Line 33: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 38: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: