[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/DzS9ikNN    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 740/198/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình tổng S=1+1*2+1*2*3+...+1*2*3*...n bằng phương pháp đệ quy . 439.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void nhapn(int &n)
{
	do{
		printf("\nNhap vao so nguyen duong n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1)
			printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1);
}

long tich(int n)
{
	if(n==1)
		return 1;
	return (n*tich(n-1));
}

long tong(int n)
{
	long s=tich(n);
	if(n==1)
		return 1;
	return (s+tong(n-1));
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:nhapn(n);
	long s1=tong(n);
	printf("\nKet qua la:%d",s1);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 43: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: