[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/F9nfy42y    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 720/186/SBT Thầy NTTMK:Cách 2: Cho mảng một chiều các số thực.Hãy viết hàm đệ quy đếm số lượng giá trị dương có trong mảng . 457.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

int demduong(float a[MAX],int n)
{
	if(n==1&&a[0]>=0)
		return 1;
	if(n==1&&a[0]<0)
		return 0;
	if(a[n-1]>=0)
		return (1+demduong(a,n-1));
	return (demduong(a,n-1));
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	float a[MAX];
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	int s=demduong(a,n);
	printf("\nSo luong cac so duong co trong mang la:%d",s);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 34: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 53: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: