[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/FIwykvnM    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 190/66/SBT Thầy NTTMK:Hãy liệt kê các giá trị có toàn chữ số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên. 93.cpp */

/* Ở đây chương trình còn đếm tất cả các giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietke(int a[MAX],int n)
{
	int Co;
	bool Co=false;
	int dem,demb=0,demc=0,deme=0,demj=0,demo=0;
	printf("Cac gia tri co toan chu so le la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>=-9&&a[i]<=9)
		{
			int b=a[i]%10;
			if(b%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demb++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99&&a[i]<=-10||a[i]>=10&&a[i]<=99)
		{
			int c=a[i]/10;
			int d=a[i]%10;
			if(c%2!=0&&d%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demc++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-999&&a[i]<=-100||a[i]>=100&&a[i]<=999)
		{
			int e=a[i]/100;
			int f=a[i]/10;
			int g=a[i]%10;
			if(e%2!=0&&f%2!=0&&g%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				deme++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-9999&&a[i]<=-1000||a[i]>=1000&&a[i]<=9999)
		{
			int j=a[i]/1000;
			int k=a[i]/100;
			int l=a[i]/10;
			int m=a[i]%10;
			if(j%2!=0&&k%2!=0&&l%2!=0&&m%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demj++;
				Co=true;
			}
		}
		if(a[i]>=-99999&&a[i]<=-10000||a[i]>=10000&&a[i]<=99999)
		{
			int o=a[i]/10000;
			int p=a[i]/1000;
			int q=a[i]/100;
			int r=a[i]/10;
			int s=a[i]%10;
			if(o%2!=0&&p%2!=0&&q%2!=0&&r%2!=0&&s%2!=0)
			{
				printf("%4d",a[i]);
				demo++;
				Co=true;
			}
		}
	}
	dem=demb+demc+deme+demj+demo;
	if(Co==true)
	printf("\nTrong mang co %d gia tri thoa man yeu cau de bai",dem);
	else
	printf("\nKhong co gia tri nao trong mang thoa man yeu cau de bai");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	lietke(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietke':
Line 49: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 49: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 61: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 123: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: