[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/G6s6VLLp    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Jun 13:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
private void bt_ConvertActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    
    NewEnvironmentMacro.addNewEnvironment("multline", "\\multline@@env{", "}", 0);
    if (txtInput.getText().equals("")) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "HÌnh như bạn chưa điền phương trình.\nHãy nhập phương trình và chúng tôi sẽ giải quyết nó cho bạn.");
    } else {
      // biến lưu dạng pt do người dùng nhập
      String input = txtInput.getText();
      // mapleCode
      String mapleCode = "restart:\n"
          + "#---------------------------------- TIỀN XỬ LÝ ------------------------------------\n"
          + "chuyenVePt := proc (fString)\n"
          + "	local ep; \n"
          + "	ep := parse(fString);\n"
          + "	ep := lhs(ep) - rhs(ep) = 0;\n"
          + "	return convert(ep, string);\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "taoChuoi := proc(str, L)\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	local new_str, n, i, temp;\n"
          + "	new_str := str;\n"
          + "	n := numelems(L);\n"
          + "	for i from 1 to n do\n"
          + "		temp := cat(\"{\", convert(i, string), \"}\");\n"
          + "		new_str := Substitute(new_str, temp, L[i]);\n"
          + "	end do;\n"
          + "	return new_str;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "getSetOfChar := proc()\n"
          + "	local charExpr, s;\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	charExpr := \"()*+-_./0123456789=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\";	\n"
          + "	s := {seq(charExpr[i], i=1..length(charExpr))};\n"
          + "	return s;\n"
          + "end proc:\n"
          + "tien_xu_ly := proc(str)	\n"
          + "	local setOfChars, new_str, c;\n"
          + "	uses StringTools;	\n"
          + "	# xóa kí tự thừa\n"
          + "	setOfChars := getSetOfChar();\n"
          + "	new_str := \"\";\n"
          + "	for c in str do\n"
          + "		if (c = \"'\") or (c in setOfChars) then\n"
          + "			new_str := cat(new_str, c);\n"
          + "		end if;\n"
          + "	end do;\n"
          + "	# thay thế ' bằng _	\n"
          + "	new_str := Substitute(new_str, \"'\", \"_\");\n"
          + "	# thêm dấu bằng		\n"
          + "	if Search(\"=\", new_str) = 0 then\n"
          + "		new_str := cat(new_str, \"=0\");\n"
          + "	else \n"
          + "		new_str := chuyenVePt(new_str);\n"
          + "	end if;			\n"
          + "	return new_str;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "getLeft := proc(fString)\n"
          + "	local f;\n"
          + "	f := parse(fString);\n"
          + "	return convert(lhs(f), string);\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "getLatex := proc(f)\n"
          + "	return cat(\"\\\\(\", latex(f, output=string), \"\\\\)\"); \n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "#---------------------------------------------------------------------------------\n"
          + "#---------------------------------- NHẬN DẠNG ------------------------------------\n"
          + "\n"
          + "# ví dụ: xy = yu + xs thì input là: xy - yu - xs\n"
          + "# Ví dụ: y' = y / x + e^(y / x) thì input là: y' - y / x - e^(y / x)\n"
          + "\n"
          + "check2 := proc(f, var1, var2)\n"
          + "	local vars, g;\n"
          + "	g := subs(var1 = 1, f);\n"
          + "	g := subs(var2 = 21, g);\n"
          + "	g := subs(e = 0, g);\n"
          + "	vars := indets(g);		\n"
          + "	return evalb(numelems(vars) = 0);\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check := proc(f, var)\n"
          + "	local vars, g;\n"
          + "	g := subs(var = 0.1653001562, f);\n"
          + "	g := subs(e = 0.1653001562, g);\n"
          + "	vars := indets(g);		\n"
          + "	return evalb(numelems(vars) = 0);\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check_tach_bien := proc (fString) \n"
          + "	local fx, gy, f; \n"
          + "	uses StringTools;	\n"
          + "	if evalb(0 < Search(\"y_\", fString)) then \n"
          + "		return [false];\n"
          + "	end if; \n"
          + "	f := parse(fString); \n"
          + "	fx := coeff(f, dx, 1); \n"
          + "	gy := coeff(f, dy, 1); \n"
          + "	if check(fx, x) and check(gy, y) then \n"
          + "		return [true, fx, gy];\n"
          + "	else \n"
          + "		return [false] \n"
          + "	end if; \n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check_dang_cap := proc(fString)	\n"
          + "	local g, gString, f;	\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	if evalb(0 = Search(\"y_\", fString)) then \n"
          + "		return [false];\n"
          + "	end if; \n"
          + "	gString := Subs(\"y_\" = \"0\", fString):\n"
          + "	g := parse(gString):\n"
          + "	g := algsubs(y/x = u, g):\n"
          + "	if check(g, u) then\n"
          + "		return [true, parse(gString)];\n"
          + "	end if;\n"
          + "	return [false];\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check_tuyen_tinh_cap_1 := proc(fString)\n"
          + "	local g, gString, px, qx;\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	try		\n"
          + "		if evalb(0 = Search(\"y_\", fString)) then \n"
          + "			return [false];\n"
          + "		end if; \n"
          + "		gString := Subs(\"y_\" = \"0\", fString):\n"
          + "		g := parse(gString):		\n"
          + "		px := coeff(g, y, 1);		\n"
          + "		qx := expand(px * y) - expand(g);		\n"
          + "		if check(px, x) and check(qx, x) then\n"
          + "			return [true, px, qx];\n"
          + "		end if;\n"
          + "	catch:\n"
          + "		printf(\"Bị lỗi \\n \");\n"
          + "		return [false];\n"
          + "	end try;\n"
          + "	return [false];\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check_bernouli := proc(fString)\n"
          + "	local f, g, beta, alpha, remind, gString, i, px, qx;\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	try						\n"
          + "		if Search(\"y_\", fString) = 0 then \n"
          + "			return [false];\n"
          + "		end if; \n"
          + "		# Xóa y'\n"
          + "		gString := Subs(\"y_\" = \"0\", fString):\n"
          + "		g := parse(gString);\n"
          + "		f := expand(g / y);	\n"
          + "		\n"
          + "		remind := expand(g) - expand(f * y);\n"
          + "		if remind != 0 then\n"
          + "			return [false];\n"
          + "		end if;		\n"
          + "		# tim alpha		\n"
          + "		px := coeff(f, y, 0);\n"
          + "		f := expand(f) - expand(px);		\n"
          + "		g := coeffs(f, y);				\n"
          + "		if numelems({g}) != 1 then\n"
          + "			return [false];\n"
          + "		end if;\n"
          + "		alpha := -10;		\n"
          + "		for beta from -5 to 5 do\n"
          + "			if expand(g * (y ^ beta)) = expand(f) then\n"
          + "				alpha := beta + 1;\n"
          + "				break;\n"
          + "			end if;\n"
          + "		end do;	\n"
          + "		if alpha = -10 then \n"
          + "			return [false];\n"
          + "		end if;\n"
          + "		qx := -g;				\n"
          + "		if check(px, x) and check(qx, x) then\n"
          + "			return [true, px, qx, alpha];\n"
          + "		end if;\n"
          + "	catch:\n"
          + "		printf(\"Bị lỗi \\n \");\n"
          + "		return [false];\n"
          + "	end try;\n"
          + "	return [false];	\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "check_vi_phan_toan_phan := proc(fString)\n"
          + "	local pxy, qxy, f;\n"
          + "	f := parse(fString); \n"
          + "	pxy := coeff(f, dx, 1);\n"
          + "	qxy := coeff(f, dy, 1);	\n"
          + "	if check2(pxy, x, y) and check2(qxy, x, y) then\n"
          + "		return [true, pxy, qxy];\n"
          + "	else\n"
          + "		return [false];\n"
          + "	end if;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "nhan_dien := proc(gString)\n"
          + "	local f, fString;\n"
          + "	fString := tien_xu_ly(gString);			\n"
          + "	fString := getLeft(fString);\n"
          + "	f := check_tach_bien(fString);\n"
          + "	if f[1] = true then\n"
          + "		return [\"tach_bien\", f[2], f[3]];\n"
          + "	end if;\n"
          + "	f := check_dang_cap(fString);\n"
          + "	if f[1] = true then\n"
          + "		return [\"dang_cap\", f[2]];\n"
          + "	end if;\n"
          + "	f := check_tuyen_tinh_cap_1(fString);\n"
          + "	if f[1] = true then\n"
          + "		return [\"tuyen_tinh\", f[2], f[3]];\n"
          + "	end if;\n"
          + "	f := check_bernouli(fString);\n"
          + "	if f[1] = true then\n"
          + "		return [\"bernouli\", f[2], f[3], f[4]];\n"
          + "	end if;	\n"
          + "	f := check_vi_phan_toan_phan(fString);\n"
          + "	if f[1] = true then\n"
          + "		return [\"toan_phan\", f[2], f[3]];\n"
          + "	end if;\n"
          + "	return [\"unknown\"];\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "#---------------------------------------------------------------------------------\n"
          + "#---------------------------------- BỘ GIẢI TOÁN ------------------------------------\n"
          + "giaiPtTachBien:=proc(L)\n"
          + "	local	fxPf, gyPf, raw, resEx, Fx, Gy, \n"
          + "			rawPf, int_expr_Pf, resPf;\n"
          + "	local _res;\n"
          + "	\n"
          + "	Fx := L[1]; Gy := L[2];\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là phương trình tách biến \\n \");\n"
          + "	_res := \"Phuong trinh cua ban la phuong trinh tach bien \\n \";\n"
          + "	fxPf := getLatex(Fx);\n"
          + "	gyPf := getLatex(Gy);\n"
          + "	printf(\"Ta đưa phương trình về dạng: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Ta dua phuong trinh ve dang: \\n \");\n"
          + "	raw := Fx*dx + Gy*dy;\n"
          + "	rawPf := getLatex(raw, output=string);\n"
          + "	printf(\"%s = 0\", rawPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"{1} = 0\", [rawPf]));\n"
          + "	printf(\" \\n Tiếp theo ta tính nguyên hàm 2 vế: \\n \");	\n"
          + "	_res := cat(_res, \" \\n Tiep theo ta tinh nguyen ham 2 ve: \\n \");\n"
          + "	int_expr_Pf := getLatex(Int(Fx, x) + Int(Gy, y));\n"
          + "	printf(\"%s = 0\", int_expr_Pf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"{1} = 0 \", [int_expr_Pf]));\n"
          + "	printf(\" \\n Vậy, nghiệm tổng quát của phương trình là: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \" \\n Vay, nghiem tong quat cua phuong trinh la: \\n \");\n"
          + "	resEx := int(Fx,x) + int(Gy,y) = C;\n"
          + "	resPf := getLatex(resEx);\n"
          + "	printf(resPf);	\n"
          + "	_res := cat(_res, resPf);\n"
          + "	return _res;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "dang_cap := proc(L)\n"
          + "	local FxPf, fuPf, fu, u, resTB, Fx;\n"
          + "	local resPf;\n"
          + "	local _res;\n"
          + "	\n"
          + "	Fx := -L[1];		\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là phương trình đẳng cấp \\n \");\n"
          + "	_res := \"Phuong trinh cua ban la phuong trinh dang cap \\n \";\n"
          + "	FxPf := getLatex(Fx);	\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là: y' = %s \\n \", FxPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Phuong trinh cua ban la: y' = {1} \\n \", [FxPf]));\n"
          + "	printf(\"Các bước giải: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Cac buoc giai: \\n \");\n"
          + "	printf(\"Đặt u = y/x => y = u.x => y' = u + xu' \\n \");	\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Dat u = y/x => y = u.x => y' = u + xu' \\n \");\n"
          + "	printf(\"Thay y' vào phương trình đầu ta được: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Thay y' vao phuong trinh dau ta duoc: \\n \");\n"
          + "\n"
          + "	fu := algsubs(y / x = u, Fx) - u;\n"
          + "	fuPf := getLatex(fu);\n"
          + "	printf(\"xu' = %s \\n \", fuPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"xu' = {1} \\n \", [fuPf]));\n"
          + "	printf(\"Đây là phương trình tách biến, ta sẽ giải dựa theo phương trình tách biến \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Day la phuong trinh tach bien, ta se giai dua theo phuong trinh tach bien \\n \");\n"
          + "	fu := algsubs(u = y, fu);		\n"
          + "	resTB := giaiPtTachBien([-1/x, 1/fu]);\n"
          + "	printf(\"Giải phương trình tách biến trên ta được \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Giai phuong trinh tach bien tren ta duoc \\n \");\n"
          + "	\n"
          + "	resTB := algsubs(y = u, resTB);\n"
          + "	resPf := getLatex(getTB);\n"
          + "	printf(\"%s \\n \", resPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"{1} \\n \", [resPf]));\n"
          + "	\n"
          + "	resTB := algsubs(u = y / x, resTB);\n"
          + "	resPf := getLatex(resTB);	\n"
          + "	printf(\"Tương đương với: %s \\n \", resPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Tuong duong voi: {1} \\n \", [resPf]));\n"
          + "	return _res;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "tuyen_tinh_cap_1 := proc(L) \n"
          + "	local PxPf, QxPf, aPf, yPf, y, res1, res2, a, C, Px, Qx;\n"
          + "	local _res;\n"
          + "	\n"
          + "	Px := L[1];\n"
          + "	Qx := L[2];\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là phương trình tuyến tính cấp 1 \\n \");\n"
          + "	_res := \"Phuong trinh cua ban la phuong trinh tuyen tinh cap 1 \\n \";\n"
          + "	\n"
          + "	PxPf := getLatex(Px);\n"
          + "	QxPf := getLatex(Qx);\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là: y' + (%s)y = %s \\n \", PxPf, QxPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Phuong trinh cua ban la: y' + ({1})y = {2} \\n \", [PxPf, QxPf]));\n"
          + "	\n"
          + "	printf(\"Các bước giải: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Cac buoc giai: \\n \");\n"
          + "	printf(\"Đầu tiên, mình tính nguyên hàm của: %s, \\n Đặt nó là a. Ta có: \\n \", PxPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Dau tien, minh tinh nguyen ham cua {1}, \\n Dat no la a. Ta co: \\n \", [PxPf]));\n"
          + "	a := int(Px, x);\n"
          + "	aPf := getLatex(Int(Px, x));\n"
          + "	printf(\"<=> a = %s \\n \", aPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"<=> a = {1} \\n \", [aPf]));\n"
          + "	yPf := getLatex(exp(-a) * (Int(Qx * exp(a), x)) + C);\n"
          + "	printf(\"Vậy kết quả là: y = %s \\n \", yPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Vay ket qua la: y = {1} \\n \", [yPf]));\n"
          + "	y := exp(-1 * a) * (int(Qx * exp(a), x) + C);\n"
          + "	res1 := getLatex(y);\n"
          + "	printf(\"=> y = %s \\n \", res1);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"=> y = {1} \\n \", [res1]));\n"
          + "	res2 := getLatex(expand(y));\n"
          + "	if length(res1) > length(res2) then\n"
          + "		printf(\"<=> y = %s\", res2);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"<=> y = {1}\", [res2]));\n"
          + "	end if;\n"
          + "	return [y, _res];\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "bernouli := proc(L)\n"
          + "	local PxPf, QxPf, aPf, z, zPf, diff_z, diff_y, y;\n"
          + "	local main_expr,diff_z_before, expr_ps, _Px, _Qx, Px, Qx, alpha;\n"
          + "	local exprPf, daoHamZY, daoHamZYPf, yPf;\n"
          + "	local _res; \n"
          + "	\n"
          + "	Px := L[1];\n"
          + "	Qx := L[2];\n"
          + "	alpha := L[3];\n"
          + "\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là phương trình bernouli \\n \");	\n"
          + "	_res := \"Phuong trinh cua ban la phuong trinh bernouli \\n \";\n"
          + "	PxPf := getLatex(Px);\n"
          + "	QxPf := getLatex(Qx);\n"
          + "	aPf := getLatex(alpha);\n"
          + "	\n"
          + "	main_expr := diff_y + Px * y = Qx * (y ^ alpha);\n"
          + "	exprPf := getLatex(Px * y = Qx * y ^ alpha);\n"
          + "	\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là: y' + %s (1) \\n \", exprPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Phuong trinh cua ban la: y' + {1} (1) \\n \", [exprPf]));\n"
          + "	printf(\"Các bước giải: \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"Cac buoc giai: \\n \");\n"
          + "	z := y ^ (1 - alpha);\n"
          + "	zPf := getLatex(z);	\n"
          + "	printf(\"Đặt z = %s \\n \", zPf);	\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Dat z = {1} \\n \", [zPf]));\n"
          + "	daoHamZY := diff(z, y);\n"
          + "	daoHamZYPf := getLatex(Diff(z, y));	\n"
          + "	printf(\"Suy ra, z' = (%s)y' \\n \", daoHamZYPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Suy ra, z' = ({1})y' \\n \", [daoHamZYPf]));\n"
          + "	printf(\"Nhân cả 2 vế của phương trình (1) với %s, ta có: \\n \", daoHamZYPf);	\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Nhan ca 2 ve cua phuong trinh (1) voi {1}, ta co: \\n \", [daoHamZYPf]));\n"
          + "	main_expr := expand(main_expr * daoHamZY);\n"
          + "	exprPf := getLatex(main_expr);\n"
          + "	printf(\"(1) <=> %s \\n \", exprPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"(1) <=> {1} \\n \", [exprPf]));\n"
          + "	\n"
          + "	diff_z_before := _z * diff_y;		\n"
          + "	main_expr := algsubs(diff_z_before = _z, main_expr);	\n"
          + "	z := 'z';\n"
          + "	main_expr := algsubs(y ^ (1 - alpha) = z, main_expr);\n"
          + "\n"
          + "	exprPf := getLatex(main_expr);\n"
          + "	printf(\"==> %s\", exprPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"==> {1}\", [exprPf]));\n"
          + "	printf(\"(Đây là phương trình tuyến tính cấp 1) \\n \");\n"
          + "	_res := cat(_res, \"(Day la phuong trinh tuyen tinh cap 1) \\n \");\n"
          + "	_Px := coeff(lhs(main_expr), z);\n"
          + "	_Qx := rhs(main_expr);\n"
          + "	\n"
          + "	z := tuyen_tinh_cap_1([_Px, _Qx]);\n"
          + "	_res := cat(_res, z[2]);\n"
          + "	z := z[1];\n"
          + "	zPf := getLatex(z);	\n"
          + "	printf(\" \\n z = %s\", zPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\" \\n z = {1}\", [zPf]));\n"
          + "	\n"
          + "	yPf := getLatex(y^(1-alpha) = z);\n"
          + "	printf(\" \\n <=> %s\", yPf);	\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\" \\n <=> {1}\", [yPf]));\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "giai_ptviphan_toanphan := proc(L) \n"
          + "	local pxyPf, qxyPf, diff_Pxy, diff_Qxy, int_Py, int_Qx;\n"
          + "	local res, resPf, Pxy, Qxy, nguyenHamPxy, Diff_Uy;\n"
          + "	local daoHam_nguyenHamPxy_theo_y, daoHam_c_y, c_y, int_Px;\n"
          + "	local daoHamPYPf1, daoHamPY, daoHamPYPf2 , daoHamQXPf1, daoHamQX, daoHamQXPf2;\n"
          + "	local nguyenHamPXPf1, nguyenHamPX, nguyenHamPXPf2, daoHamUYPf;\n"
          + "	local daoHam_nguyenHamPxy_theo_yPf, daoHam_c_yPf, c_yPf;\n"
          + "	local _res;\n"
          + "	\n"
          + "	uses StringTools;\n"
          + "	Pxy := L[1];\n"
          + "	Qxy := L[2];\n"
          + "	\n"
          + "	printf(\"Phương trình của bạn là phương trình vi phân toàn phần \\n \");	\n"
          + "	_res := \"$\\mbox{Phuong trinh cua ban la phuong trinh vi phan toan phan}$ \\n \";\n"
          + "	pxyPf := getLatex(Pxy);\n"
          + "	qxyPf := getLatex(Qxy);\n"
          + "	printf(\"Phương trình có dạng: (%s)dx + (%s)dy = 0 \\n \", pxyPf, qxyPf);\n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"$\\mbox{Phuong trinh co dang: }${1}dx + {2}dy = 0 \\n \", [pxyPf, qxyPf]));\n"
          + "	daoHamPYPf1 := getLatex(Diff(Pxy, y));\n"
          + "	printf(\"Cách giải: \\n Tính %s \\n \", daoHamPYPf1); \n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"$\\mbox{Cach giai: }$ \\n Tinh {1} \\n \", [daoHamPYPf1]));\n"
          + "	daoHamPY := diff(Pxy, y); \n"
          + "	daoHamPYPf2 := getLatex(daoHamPY);	\n"
          + "	printf(\"%s = %s (1) \\n \", daoHamPYPf1, daoHamPYPf2); \n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"{1} = {2} (1) \\n \", [daoHamPYPf1, daoHamPYPf2]));\n"
          + "	\n"
          + "	daoHamQXPf1 := getLatex(Diff(Qxy, x));\n"
          + "	printf(\"Tính %s \\n \", daoHamQXPf1); \n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Tinh {1} \\n \", [daoHamQXPf1]));\n"
          + "	daoHamQX := diff(Qxy, x); \n"
          + "	daoHamQXPf2 := getLatex(daoHamQX);	\n"
          + "	printf(\"Q'x = (%s) (2) \\n \", daoHamQXPf2); \n"
          + "	_res := cat(_res, taoChuoi(\"Q'x = ({1}) (2) \\n \", [daoHamQXPf2]));\n"
          + "	\n"
          + "	# kiem tra 2 cai giong nhau\n"
          + "	daoHamPY := sort(daoHamPY);\n"
          + "	daoHamQX := sort(daoHamQX);\n"
          + "	if daoHamPY = daoHamQX then \n"
          + "		printf(\"%s = %s = %s \\n \", daoHamPYPf1, daoHamQXPf1, daoHamPYPf2);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"{1} = {2} = {3} \\n \", [daoHamPYPf1, daoHamQXPf1, daoHamPYPf2]));\n"
          + "		nguyenHamPXPf1 := getLatex(Int(Pxy, x));\n"
          + "		printf(\"Từ (1) ta suy ra: U(x, y) = %s + c(y) \\n \", nguyenHamPXPf1);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"Tu (1) ta suy ra: U(x, y) = {1} + c(y) \\n \", [nguyenHamPXPf1]));\n"
          + "		nguyenHamPX := int(Pxy, x);\n"
          + "		nguyenHamPXPf2 := getLatex(nguyenHamPX);\n"
          + "		printf(\"=> U(x, y) = %s + c(y) \\n \", nguyenHamPXPf2);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"=> U(x, y) = {1} + c(y) \\n \", [nguyenHamPXPf2]));\n"
          + "		daoHamUYPf := getLatex(Diff(U, y));\n"
          + "		daoHam_nguyenHamPxy_theo_y := diff(nguyenHamPX, y);	\n"
          + "		daoHam_nguyenHamPxy_theo_yPf := getLatex(Diff(nguyenHamPX, y));\n"
          + "		printf(\"=> %s = %s + c'(y) = %s \\n \", daoHamUYPf, daoHam_nguyenHamPxy_theo_yPf, qxyPf);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"=> {1} = {2} + c'(y) = {3}. \\n \", [daoHamUYPf, daoHam_nguyenHamPxy_theo_yPf, qxyPf]));\n"
          + "		daoHam_c_y := Qxy - daoHam_nguyenHamPxy_theo_y;\n"
          + "		daoHam_c_yPf := getLatex(daoHam_c_y);		\n"
          + "		printf(\"==> c'(y) = %s \\n \", daoHam_c_yPf);		\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"==> c'(y) = {1}. \\n \", [daoHam_c_yPf]));\n"
          + "		c_y := int(daoHam_c_y, y);\n"
          + "		c_yPf := getLatex(Int(daoHam_c_y, y));\n"
          + "		printf(\"==> c(y) = %s + c1 \\n \", c_yPf);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"==> c(y) = {1} + c1. \\n \", [c_yPf]));\n"
          + "			\n"
          + "		res := nguyenHamPX + c_y;\n"
          + "		res := subs(ln(e)=1, res);\n"
          + "		resPf := getLatex(res);\n"
          + "		printf(\"Vậy, kết quả là: U(x, y) = %s + c1 \\n \", resPf);\n"
          + "		_res := cat(_res, taoChuoi(\"Vay, ket qua la: U(x, y) = {1} + c1. \\n \", [resPf]));\n"
          + "	else\n"
          + "		printf(\"Chương trình không có khả năng giải phương trình này.\");\n"
          + "		_res := cat(_res, \"Chuong trinh khong co kha nang giai phuong trinh nay.\");\n"
          + "	end if;\n"
          + "	return _res;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "#----------------------------------------------------------------------------------\n"
          + "#----------------------------------------MAIN--------------------------------------\n"
          + "\n"
          + "giai_phuong_trinh_vi_phan := proc(fString)\n"
          + "	local argus, kind, methods;\n"
          + "	local _res;\n"
          + "	methods := table([\"tach_bien\" = giaiPtTachBien, \"dang_cap\" = dang_cap, \n"
          + "	\"bernouli\" = bernouli, \"tuyen_tinh\" = tuyen_tinh_cap_1, \"toan_phan\" = giai_ptviphan_toanphan]);			\n"
          + "	argus := nhan_dien(fString);	\n"
          + "	kind := argus[1];\n"
          + "	_res := \"\";\n"
          + "	if kind = \"unknown\" then \n"
          + "		printf(\"Chương trình không có khả năng giải phương trình này \\n \");\n"
          + "		_res := \"Chuong trinh khong co kha nang giai phuong trinh nay. \\n \";\n"
          + "		return ;\n"
          + "	end if;	\n"
          + "	_res := cat(_res, methods[kind](argus[2..]));\n"
          + "	return _res;\n"
          + "end proc:\n"
          + "\n"
          + "giai_phuong_trinh_vi_phan(\"" + input + "\");\n";
      // y' + 2*x*y = 2*x*x*y*y*y
      // kết nối Maple
      String mapleArgs[];
      Engine engine;
      mapleArgs = new String[1];
      mapleArgs[0] = "java";
      Procedure p;
      try {
        engine = new Engine(mapleArgs, new EngineCallBacksDefault(), null, null);
        String res = engine.evaluate(mapleCode).toString();
        System.out.println("Đây là chuỗi trong ngoặc");
        System.out.println(res);
        String old_c = "\\n";
        String new_c = "\\\\\\\\\\n ";
        String final_res1 = res.replace(old_c, new_c);
        System.out.println("\nSau khi thay thế \\n bằng \\\\\\\\\\n"); // thay \n bằng \\\\\n
        System.out.println(final_res1);
        String final_res2 = final_res1.replace('"', ' '); // loại bỏ dấu "
        System.out.println(final_res2);
        
        
        
        // show biểu thức toán học.
        String latex1 = "" // biểu thức latex hoàn chỉnh
            + "\\begin{multline}\n"
            + final_res2
            + "\n\\end{multline}\n";
//        System.out.println("Biểu thức latex của phương trình.");
//        System.out.println(latex);

        String latex = "\\begin{multline}"
                +" Phuong trinh cua ban la phuong trinh tach bien \\\\\n Ta dua phuong trinh ve dang: \\\\\n \\(0\\) = 0 \\\\\n Tiep theo ta tinh nguyen ham 2 ve: \\\\\n \\(\\int \\!0\\,{\\rm d}x+\\int \\!0\\,{\\rm d}y\\) = 0  \\\\\n Vay, nghiem tong quat cua phuong trinh la: \\\\\n \\(0=C\\)" 
                +" \\end{multline}";

        TeXFormula formula1 = new TeXFormula(latex);
    
        // code dưới chạy được 
//        TeXFormula formula1 = new TeXFormula(""
//          + " \\begin{multline}\n"
//          + " $\\mbox{Phuong trinh cua ban la phuong trinh vi phan toan phan}$ \\\\\n "
//          + " $\\mbox{Phuong trinh co dang: }$ (\\(0\\))dx + (\\(0\\))dy = 0 \\\\\n"
//          + " $\\mbox{Cach giai: }\\\\\n"
//          + " $\\mbox{Tinh }\\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}y}} \\left( 0 \\right) \\) \\\\\n"
//          + " \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}y}} \\left( 0 \\right) \\) = \\(0\\) (1) \\\\\n"
//          + " $\\mbox{--Tinh \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}x}} \\left( 0 \\right) \\) \\\\\n"
//          + " Q'x = (\\(0\\)) (2) \\\\\n"
//          + " \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}y}} \\left( 0 \\right) \\) = \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}x}} \\left( 0 \\right) \\) = \\(0\\) \\\\\n"
//          + " Tu (1) ta suy ra: U(x, y) = \\(\\int \\!0\\,{\\rm d}x\\) + c(y) \\\\\n"
//          + " => U(x, y) = \\(0\\) + c(y) \\\\\n"
//          + " => \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}y}}U\\) = \\({\\frac {\\rm d}{{\\rm d}y}} \\left( 0 \\right) \\) + c'(y) = \\(0\\) \\\\\n"
//          + " ==> c'(y) = \\(0\\) \\\\\n"
//          + " ==> c(y) = \\(\\int \\!0\\,{\\rm d}y\\) + c1 \\\\\n"
//          + " Vay, ket qua la: U(x, y) = \\(0\\) + c1 "
//          + "\\end{multline}\n");
        TeXIcon t1 = formula1.createTeXIcon(TeXConstants.STYLE_DISPLAY, 20);
        BufferedImage b1 = new BufferedImage(t1.getIconWidth(), t1.getIconHeight(), BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR);
        t1.paintIcon(pn_kq, b1.getGraphics(), 0, 0);
        lb_kq.setIcon(t1);
      } catch (MapleException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, ex.getMessage());
      }

    }


  }    


Output:
1
Line 1: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'


Create a new paste based on this one


Comments: