[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/GLK3U27d    [ raw code | fork ]

C++, pasted on Aug 31:
/*
Viết chương trình tính số thứ n của dãy fibonaci biết dãy f(n) = f(n-1) + f(n-2), n > 2 và f(1) = 1, f(2) = 1.
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n;
	cin >> n;
	long long fn = 0;
	long long f1 = 1, f2 = 1;
	if (n == 1 || n == 2)
	{
		cout << 1;
	}
	else
	{
		for (int i = 1; i <= n - 2; ++i)
		{
			fn = f1 + f2;
			f1 = f2;
			f2 = fn;
		}
		cout << fn;
	}
	//system("pause");
	return 0;
}


Create a new paste based on this one


Comments: