[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/HUJJ5IKd    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 71/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=-x+(x^2)/(1+2)-(x^3)/(1+2+3)+...+(-1^n)*((x^n)/(1+2+3+...+n)) . 201.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h> //ở đây ta có thể dùng thư viện là #include<cmath> cũng như nhau (chỉ có đối với C++).

void xulydulieu(float &x,int &n)
{
	float s=0,s1=0;
	double pow(double y,double z); // dòng này phải khai báo hàm mũ (pow) để sử dụng ở dưới,điều này là bắt buộc đối với C++ còn C chuẩn thì không cần.
	printf("Nhap vao x=");
	scanf("%f",&x);
	do{
	printf("\nNhap vao n(n>=1):n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
		printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
		break;
	}while(n<1);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		s+=i;
		s1+=pow(-1,i)*(pow(x,i)/s); // ở đây s1 đang ở kiểu số thực và pow cũng đang ở kiểu số thực nên kết quả luôn đúng,nếu s1 ở số thực mà vế sau nó ở dạng số nguyên thì ta phải nhân thêm 1.0 vào mới đúng được.
	}
	printf("\nKet qua la:%f",s1);
}
void main()
{
	int n,tieptuc;
	float x;
	quaylai:xulydulieu(x,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 38: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: