[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/HkNY9ICq    [ raw code | output | fork ]

C++, pasted on Jan 23:
#include<iostream>
using namespace std;

/* Tạo menu lựa chọn cho 4 phép tính cơ bản : */

/*+ Cộng
	+ Trừ 
	+ Nhân
	+ Chia
	*/

// Thân chương trình - hàm chính
int main()
{
	// Vòng lặp while - tác dụng lặp lại vô tận - chỉ khi nhấn 0( thoát ) thì kết thúc chương trình.
	while(true)
	{
		int x;
		int y;
		int luachon; // biến lựa chọn menu
		do{
			system("cls"); // xóa màn hình
			cout << "\n\n\t\t================ Menu ================";
			cout << "\n1. Cong ";
			cout << "\n2. Tru ";
			cout << "\n3. Nhan ";
			cout << "\n4. Chia ";
			cout << "\n0. Thoat ";
			cout << "\n\n\t\t================ End ================";

			// Nhập lựa chọn
			cout << "\nNhap lua chon: ";
			cin >> luachon;

			// Kiểm tra nếu người dùng nhập lựa chọn không hợp lệ thì yêu cầu người dùng nhập lại 
			if(luachon != 0 && luachon != 1 && luachon != 2 && luachon != 3 && luachon != 4)
			{
				cout << "\nLua chon khong hop le. Xin kiem tra lai! ";
				system("pause");// dừng màn hình cho người dùng xem
			}

		}while(luachon != 0 && luachon != 1 && luachon != 2 && luachon != 3 && luachon != 4);// Nếu điều kiện đúng thì sẽ lặp lại do{}while();

		// Kiểm tra lựa chọn - thỏa lựa chọn nào thì thực hiện lựa chọn đó
		if(luachon == 0)
		{
			break; // Thoát khỏi vòng lặp vô tận while. Kết thúc chương trình
		}
		else if(luachon == 1)
		{
			cout << "\nNhap gia tri x = ";
			cin >> x;
			cout << "\nNhap gia tri y = ";
			cin >> y;
			cout << "\n\t Tong\n" << x << "+" << y << "= " << x + y;
			system("pause");
		}
		else if(luachon == 2)
		{
			cout << "\nNhap gia tri x = ";
			cin >> x;
			cout << "\nNhap gia tri y = ";
			cin >> y;
			cout << "\n\t Hieu\n" << x << "-" << y << "= " << x - y;
			system("pause");
		}
		else if(luachon == 3)
		{
			cout << "\nNhap gia tri x = ";
			cin >> x;
			cout << "\nNhap gia tri y = ";
			cin >> y;
			cout << "\n\t Tich\n" << x << "*" << y << "= " << x * y;
			system("pause");
		}
		else if(luachon == 4)
		{
			cout << "\nNhap gia tri x = ";
			cin >> x;
			cout << "\nNhap gia tri y = ";
			cin >> y;
			cout << "\n\t Thuong\n" << x << "/" << y << "= " << x / y;
			system("pause");
		}
	}
	system("pause");
	return 0;
}


Output:
1
Disallowed system call: SYS_fork


Create a new paste based on this one


Comments: