[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/IjnvPPTl    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Phát sinh ngẫu nhiên mảng n số nguyên và sắp xếp mảng này giảm dần bằng thuật toán Bubble Sort  . 554.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<time.h>
#define MAX 40

void PhatSinhNgauNhien(int a[])
{
	srand(time(0));
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		a[i]=(rand()%61)-30;
	}
}

void XuatMang(int a[])
{
	for(int i=0;i<MAX;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

void SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort(int a[])
{
    for(int i=0;i<MAX-1;i++)
	{
		for(int j=MAX-1;j>i;j--)
		{
			if(a[j]>a[j-1])
			{
				HoanVi(a[j],a[j-1]);
			}
		}
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],tieptuc;
	quaylai:PhatSinhNgauNhien(a);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Phat Sinh Ngau Nhien Ban Dau La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort(a);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(a);
	printf("\n");
	printf("\nBan muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'PhatSinhNgauNhien':
Line 21: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuatMang':
Line 29: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 35: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapXepGiamDanBangThuatToanBubbleSort':
Line 44: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 57: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: