[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/Ju5xkypR    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 304/80/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số nguyên và một số nguyên M.Hãy tìm một mảng con sao cho tổng các phần tử trong mảng bằng M . NAMSON: 259.cpp */

/* cách chạy:
Vd: 1 2 3 4 5
m = 3
Xét theo lấy 1 vị trí làm góc


for đầu là lấy vị trí 0
đây là toàn bộ mảng con của nó
1 --> tính tổng rồi so sánh với m
1 2 --> tính tổng rồi so sánh với m
1 2 3 --> cứ thế
1 2 3 4
1 2 3 4 5

for tiếp thì cho vị trí làm gốc tăng lên 1
2

2 3
2 3 4
2 3 4 5

cứ sau mỗi for thì vị trí làm gốc đc tăng lên 1 */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n,int &M)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
	printf("Nhap vao M=");
	scanf("%d",&M);
}

void xuatmang(int a[MAX],int n,int M)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void TongMangConBangM(int a[MAX], int n,int M)
{
	for (int vi_tri_goc = 0 ; vi_tri_goc < n ; vi_tri_goc++)
	{
		for (int chieu_dai_mang_con = vi_tri_goc + 1 ; chieu_dai_mang_con < n ; chieu_dai_mang_con++)
		{
			int tong = 0;
			for (int vi_tri_ptu= vi_tri_goc; vi_tri_ptu < chieu_dai_mang_con ; vi_tri_ptu++)
			{
				tong +=a[vi_tri_ptu];
			}
			if (tong == M)
			{
				//Xuất cái mảng vừa tìm được.
				for (int k = vi_tri_goc; k < chieu_dai_mang_con ; k++)
					printf("%4d",a[k]);
				printf("\n");
			}
		}
	}
} 

void main()
{
	int a[MAX],n,M,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n,M);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n,M);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>CAC DAY CON CO TONG BANG M LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	TongMangConBangM(a,n,M);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 39: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 60: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'TongMangConBangM':
Line 69: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 71: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 74: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 81: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 90: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: