[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/KSbry21k    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 827/222/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

a. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các phòng trong khách sạn (PHONG),giả sử phòng khách sạn gồm những thành phần thông tin như sau:

+	Mã phòng : Tối đa 5 ký tự .
+	Tên phòng : Tối đa 30 ký tự .
+	Đơn giá thuê : Kiểu số thực .
+	Số lượng giường : Kiểu số nguyên .
+	Tình trạng phòng : 0 rảnh,1 bận .

b. Cài đặt tất cả các thao tác cơ bản cho danh sách liên kết các phòng .
c. Liệt kê các phòng trống trong danh sách .
d. Tính tổng số lượng giường có trong danh sách .
e. Sắp xếp danh sách liên kết tăng dần theo đơn giá thuê .

666.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */

/* =============================== Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình =========================== */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
/* =================================================================================================== */

/* ============== Khai Báo Cấu Trúc Dữ Liệu Cho Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phòng ===================== */
struct phong
{
	char MaPhong[5];
	char TenPhong[30];
	float DonGiaThue;
	int SoLuongGiuong;
	int TinhTrangPhong;
};
typedef struct phong PHONG;

struct node
{
	PHONG Data;
	struct node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn ========================================= */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phòng ============================ */
NODE*getnode(PHONG x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Thêm Vào Cuối Danh Sách ======================================= */
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phòng ============================== */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phong:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo luong phong khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		PHONG x;
		printf("\n>>>>>>>> Nhap Vao Thong Tin Phong Thu %d <<<<<<<<<<<\n",i);
		fflush(stdin);
		printf("\nNhap vao Ma Phong:");
		gets(x.MaPhong);
		printf("\nNhap vao Ten Phong:");
		gets(x.TenPhong);
		do{
			printf("\nNhap vao Don Gia Thue:");
			scanf("%f",&x.DonGiaThue);
			if(x.DonGiaThue<=0)
			{
				printf("\nDon gia thue khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.DonGiaThue<=0);
		do{	
			printf("\nNhap vao So Luong Giuong:");
			scanf("%d",&x.SoLuongGiuong);
			if(x.SoLuongGiuong<1)
			{
				printf("\nSo Luong Giuong khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.SoLuongGiuong<1);
		do{
			printf("\nNhap vao Tinh Trang Phong (0:Ranh,1:Ban):");
			scanf("%d",&x.TinhTrangPhong);
			if(x.TinhTrangPhong!=0&&x.TinhTrangPhong!=1)
			{
				printf("\nTinh Trang Phong khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.TinhTrangPhong!=0&&x.TinhTrangPhong!=1);
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phòng ==================================== */
void OutPut(LIST l)
{
	printf("Ma Phong \t");
	printf("Ten Phong\t");
	printf("Don Gia\t\t");
	printf("So Luong Giuong \t");
	printf("T Trang \n\n");
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		printf("%5s ",p->Data.MaPhong);
		printf("%20s ",p->Data.TenPhong);
		printf("%10f ",p->Data.DonGiaThue);
		printf("%20d ",p->Data.SoLuongGiuong);
		printf("%10d \n\n",p->Data.TinhTrangPhong);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================================== Liệt Kê Các Phòng Trống ================================== */
void LietKeCacPhongTrong(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	printf("\n>>>>>>>>>> Cac Phong Trong Trong Danh Sach <<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("Ma Phong \t");
	printf("Ten Phong\t");
	printf("Don Gia\t\t");
	printf("So Luong Giuong \t");
	printf("T Trang \n\n");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.TinhTrangPhong==0)
		{
			printf("%5s ",pNode->Data.MaPhong);
			printf("%20s ",pNode->Data.TenPhong);
			printf("%10f ",pNode->Data.DonGiaThue);
			printf("%20d ",pNode->Data.SoLuongGiuong);
			printf("%10d \n\n",pNode->Data.TinhTrangPhong);
		}
	}
}	
/* =================================================================================================== */

/* ===================================== Tổng Số Lượng Giường ======================================== */
void TongSoLuongGiuong(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	int tong=0;
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		tong+=pNode->Data.SoLuongGiuong;
	}
	printf("\nTong So Luong Giuong Co Trong Danh Sach La:%d",tong);
}
/* =================================================================================================== */

/* ===================== Hàm Sắp Danh Sách Các Phòng Tăng Dần Theo Đơn Giá Thuê ====================== */
void SapTangDanTheoDonGiaThue(LIST &l)
{
	NODE *p,*q;
	PHONG temp;
	for(p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		for(q=p->pNext;q!=NULL;q=q->pNext)
		{
			if(p->Data.DonGiaThue>q->Data.DonGiaThue)
			{
				temp=p->Data;
				p->Data=q->Data;
				q->Data=temp;
			}
			
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================== Sắp Danh Sách Các Phòng Tăng Dần Theo Đơn Giá Thuê =========================== */
void SapXepDanhSachPhongTangDanTheoDonGiaThue(LIST l)
{
	SapTangDanTheoDonGiaThue(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>> sap Xep Danh Sach Tang Dan Theo Don Gia Thue <<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================================== Các Hàm Đồ Họa ============================================= */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD .
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm đồ họa cho tên tác giả .
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son       \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Hiển Thị Lời Chào ============================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================================== MeNu ================================================== */
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,600); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 600 .
	LIST lst;
	int w;
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xuat Ra Danh Sach Cac Phong <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 1.Liet Ke Cac Phong Trong ");
		printf("\n");
		printf("\n 2.Tinh Tong So Luong Giuong ");
		printf("\n");
		printf("\n 3.Sap Danh Sach Cac Phong Tang Dan Theo Don Gia Thue ");
		printf("\n");
		printf("\n 4.Cap Nhat Lai Danh Sach Cac Phong ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		case 1:
			{
				LietKeCacPhongTrong(lst);
				break; 
			}
		case 2: 
			{
				TongSoLuongGiuong(lst);
				break;
			}
		case 3:
			{
				SapXepDanhSachPhongTangDanTheoDonGiaThue(lst);
				break;
			}
		case 4:
			{
				goto quaylai;
				break;
			}
		case 0: 
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================================ Main ================================================= */
void main()
{
	MeNu();
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Designed By : Nguyễn Việt Nam Sơn ================================== */

/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 63: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 74: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 74: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 74: error: for each function it appears in.)
Line 74: error: expected ';' before 'NODE'
t.c: At top level:
Line 84: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 100: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 158: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 208: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'resizeConsole':
Line 241: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 241: error: expected ';' before 'console'
Line 242: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 242: error: expected ';' before 'r'
Line 243: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 243: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 244: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 250: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 250: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 251: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 251: error: expected ';' before 'position'
Line 252: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 252: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 258: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 258: error: expected ';' before 'mau'
Line 259: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 259: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 279: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 365: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: