[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/KbnRbn8B    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 49/8/SBT Thầy NTTMK:Cho số nguyên dương n.Hãy tìm chữ số đầu tiên của n . 187.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void chusodautien(int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so nguyen duong n(n>=0):n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<0)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<0);
	printf("\nChu so dau tien cua %d la:",n);
	if(n>=0&&n<=9)
		printf("%4d",n);
	if(n>=10&&n<=99)
	{
		int a=n/10;
		printf("%4d",a);
	}
	if(n>=100&&n<=999)
	{
		int b=n/100;
		printf("%4d",b);
	}
	if(n>=1000&&n<=9999)
	{
		int c=n/1000;
		printf("%4d",c);
	}
	if(n>=10000&&n<=99999)
	{
		int d=n/10000;
		printf("%4d",d);
	}
	if(n>=100000&&n<=999999)
	{
		int e=n/100000;
		printf("%4d",e);
	}
	if(n>=1000000&&n<=9999999)
	{
		int f=n/1000000;
		printf("%4d",f);
	}
	if(n>=10000000&&n<=99999999)
	{
		int g=n/10000000;
		printf("%4d",g);
	}
	if(n>=100000000&&n<=999999999)
	{
		int h=n/100000000;
		printf("%4d",h);
	}
	if(n>=1000000000&&n<=9999999999)
	{
		int i=n/1000000000;
		printf("%4d",i);
	}

}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:chusodautien(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 68: warning: integer constant is too large for 'long' type
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: