[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/LNmKGND1    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 324/94/SBT Thầy NTTMK:Cách 2:Tính tổng các giá trị dương trên 1 dòng trong ma trận các số thực . 323.cpp */

/* Ở đây là nhập vào số dòng ta muốn tính tổng rồi tính ra . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmatran(float a[MAX][MAX],int &n,int &m)
{
	do{
		printf("Nhap vao so dong cua ma tran:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So dong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	do{
		printf("Nhap vao so cot cua ma tran:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So cot ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("Nhap vao a[%d][%d]=",i,j);
			scanf("%f",&a[i][j]);
		}
	}
}

void xuatmatran(float a[MAX][MAX],int n,int m)
{
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%16f",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

void tinhtongmotdong(float a[MAX][MAX],int n,int m,int &x)
{
	float s=0;
	do{
		printf("\nNhap vao so dong can tinh tong:x=");
		scanf("%d",&x);
		if(x<0||x>m-1)
			printf("\nSo dong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(x<0||x>m-1);
	for(int j=0;j<n;j++)
	{
		if(a[x][j]>=0)
			s+=a[x][j];
	}
	printf("\nTong cac gia tri duong tren dong:%d la:%f",x,s);
}

void main()
{
	float a[MAX][MAX];
	int n,m,x,tieptuc;
	quaylai:nhapmatran(a,n,m);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MA TRAN VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmatran(a,n,m);
	tinhtongmotdong(a,n,m,x);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmatran':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 58: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 78: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: