[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/NCwpbCht    [ raw code | output | fork | 7 comments ]

C, pasted on Aug 20:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int i, n;
	float S;
	do
	{
		printf("\nNhap n(n >= 1): ");
		scanf("%d", &n);

		if(n < 1)
		{
			printf("\nn phai >= 1. Xin nhap lai !");
		}
	}while(n < 1);

	S = sqrt((float)2);
	for(i = 2; i <= n; i++)
	{
		S = sqrt(2 + S);
	}
	printf("\nTong S = %f", S);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
Line 17: error: conio.h: No such file or directory


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by lehoangnam on Feb 9
#include <iostream>
//#include <math.h>
using namespace std;
float tong(int n)
{
float tong = 2;
for (int i = 1;i < n;i++)
tong = sqrt(tong) + 2;
return sqrt( tong);
}
int main()
{
int n;
cout << endl << "Nhap vao n : ";
cin >> n;
cout<<endl<<tong(n);
}
reply
posted by ptien215 on Sep 26
Có ai giải thích giúp mình tại sao i chạy từ 2 không ạ?

reply
posted by minhktd on Dec 21
có căn bậc 1 đâu :D căn bậc 2 là bậc nhỏ nhất rồi.
reply
posted by tienle on Jul 8
Bạn đọc nhầm đề à.liên quan gì căn bậc 1 ở đây.
Theo mình lời giải chạy từ 2 là sai thôi.

reply
posted by lnkkhoi1810@gmail.com on Aug 27
cái này thì do là ở trước người ta đã đặt căn bậc hai 1 lần ở dòng code trên rồi nên người ta phải giảm một lần lặp.
reply
posted by Phuong1274088 on Jan 30
int total_square_root(int n) {
float base; //base:cơ số
double result=0;
int i=0;
if(n==0)
return 0;
else {
while(i<n) {
base = result +2;
result = pow(base,1/2);}}

return result; }


reply
posted by minhtampro195@gmail.com on Feb 4
float BAI_33(int n)
{
if(n == 0)
return 0;
else
return sqrt(2 + BAI_33(n - 1));
}
reply