[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/NwJpVGKj    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
/*		Cấu Trúc Dữ Liệu		
	  BÀI TẬP THỰC HÀNH GIỮA KỲ
		   Đề 2
	|-------------------------------------------------------------|
	|	Họ Tên Sinh Viên : Nguyễn Việt Nam Sơn        |
	|	Mã Số Sinh Viên : 1261031              |
	|	Lớp		 : 12CK1	           |
	|	Đề Số      : 2 				   |													 
	|-------------------------------------------------------------|		
642.cpp	*/

/*	    Đề bài:
		Cho cấu trúc Phân số gồm các thông tin sau:
			+ tử số: kiểu số nguyên
			+ mẫu số: kiểu số nguyên
		Viết chương trình thực hiện công việc sau:
		1. Nhập vào 1 danh sách liên kết (l) gồm n phân số với n được nhập từ bàn phím. 
		  Xuất thông tin của n phân số có trong danh sách (l) ra màn hình.

		2. Cho phép nhập vào 1 phân số k, xuất tất cả những phân số trong danh sách (l) 
		  có giá trị nhỏ hơn phân số k.

		3. Rút gọn các phân số có trong danh sách (l), xuất danh sách các phân số sau khi 
		  đã rút gọn.			
*/

/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* =============================== Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình =========================== */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
/* =================================================================================================== */

/* =============== Khai Báo Cấu Trúc Dữ Liệu Cho Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phân Số ================== */
struct phanso
{
	int tuso; // Khai báo tử số dạng số nguyên theo như yêu cầu đề bài .
	int mauso; // Khai báo mẫu số dạng số nguyên theo như yêu cầu đề bài .
};
typedef struct phanso PHANSO;

struct node
{
	PHANSO Data;
	struct node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn ========================================= */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================= Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phân Số ========================= */
NODE*getnode(PHANSO x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Thêm Vào Cuối Danh Sách ======================================= */
void AddTail(LIST &l,NODE *new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================= Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phân Số =========================== */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap so luong cac phan so:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp . Mục đích nếu người dùng nhập vào số lượng không hợp lệ thì chương trình sẽ bắt nhập lại đến khi nào hợp lệ thì thôi .
	}
	INit(l); // Khởi tạo danh sách liên kết đơn .
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		PHANSO x;
		printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>> Moi ban nhap vao phan so thu:%d <<<<<<<<<<<<<<<<<",i);
		printf("\n");
		printf("\nNhap vao tu so cua phan so thu %d: ",i);
		scanf("%d",&x.tuso);
		do{
			printf("\nNhap vao mau so cua phan so thu %d: ",i);
			scanf("%d",&x.mauso);
			if(x.mauso == 0)
			{
				printf("\nMau so cua phan so thu %d khong hop le!Xin vui long nhap lai!",i);
			}
		}while(x.mauso == 0); // Điều kiện mẫu số phải khác 0 . Nếu người dùng nhập vào mẫu số bằng 0 thì bắt nhập lại .
		
		// Nếu người dùng nhập vào mẫu số âm thì ta sẽ chuyển dấu trừ (-) lên tử số và mẫu số lúc đó sẽ không còn âm nữa . Để làm được điều đó thì ta phải đặt điều kiện nếu người dùng nhập vào giá trị mẫu số âm thì đồng thời nhân tử số & mẫu số cho -1 .
		if(x.mauso < 0)
		{
			x.tuso=x.tuso*-1; // Nhân tử số cho -1 .
			x.mauso=x.mauso*-1; // Nhân mẫu số cho -1 .
		}
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Phân Số ================================ */
void OutPut(LIST l)
{
	int dem=0; // Khởi tạo ban đầu biến đếm = 0 .
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		dem++; // Đếm số lượng các phân số xuất ra .
		printf("\nPhan so thu %d La:%d/%d",dem,p->Data.tuso,p->Data.mauso); // Ở đây khi xuất ra phân số ta có thể để gộp lại là p->Data cũng được chứ không nhất thiết phải liệt kê ra từng cái là p->Data.tuso,p->Data.mauso bởi vì cấu trúc của phân số ta khai báo ở dạng số nguyên thì chỉ có tử số và mẫu số tuần tự nhau .
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ================= Nhập Vào Phân Số K Và Liệt Kê Ra Các Phân Số Nhỏ Hơn Phân Số K ================== */
void SoSanhPhanSo(LIST l)
{
	int tusok; // Khai báo tử số của phân số k .
	int mausok; // Khai báo mẫu số của phân số k .
	int dem=0; // Khởi tạo biến đếm = 0 .
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>Nhap Vao Phan So K:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\nNhap vao tu so cua phan so K:");
	scanf("%d",&tusok);
	do{
		printf("\nNhap vao mau so cua phan so K:");
		scanf("%d",&mausok);
		if(mausok==0)
		{
			printf("\nMau so cua phan so K khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		}
	}while(mausok==0); // Đặt điều kiện mẫu số phải khác 0 .Nếu mẫu số bằng 0 thì bắt nhập lại .
	
	// Nếu người dùng nhập vào mẫu số âm thì ta sẽ chuyển dấu trừ (-) lên tử số và mẫu số lúc đó sẽ không còn âm nữa . Để làm được điều đó thì ta phải đặt điều kiện nếu người dùng nhập vào giá trị mẫu số âm thì đồng thời nhân tử số & mẫu số cho -1 .
	if(mausok<0)
	{
		tusok=tusok*-1; // Nhân tử số của phân số k cho -1 .
		mausok=mausok*-1; // Nhân mẫu số của phân số k cho -1 .
	}
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>Phan So K:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("%d/%d",tusok,mausok); // Xuất ra phân số K .
	printf("\n");
	NODE* pNode; // Tạo Node trong danh sách liên kết đơn .
	
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		// Đếm số lượng các phân số trong danh sách mà có giá trị nhỏ hơn giá trị của phân số K .
		if(((pNode->Data.tuso*1.0)/pNode->Data.mauso)<((tusok*1.0)/mausok)) // Tính ra kết quả của phân số bằng cách lấy tử số * 1.0 (ép kiểu về dạng thực) rồi đem chia cho mẫu số rồi dựa vào kết quả đó so sánh các phân số với nhau và liệt kê ra được tất cả các phân số có trong list < phân số K . Ở đây để cho dễ nhìn thì trước khi khởi tạo điều kiện ta có thể gán 1 biến float ketqua=(tuso*1.0)/mauso rồi bên trong điều kiện này chỉ cần gọi lại biến đó nhưng như vậy sẽ khiến lãng phí đi bộ nhớ nên ta làm gộp chung lại .
		{
			dem++; 
		}
	}
	printf("\nCo %d phan so trong danh sach nho hon phan so K",dem);
	printf("\n");	
	dem=0; // Khởi tạo lại biến đếm = 0 .
	
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{	
		// Xuất ra các phân số trong danh sách mà có giá trị nhỏ hơn giá trị của phân số k .
		if(((pNode->Data.tuso*1.0)/pNode->Data.mauso)<((tusok*1.0)/mausok)) // Tính ra kết quả của phân số bằng cách lấy tử số * 1.0 (ép kiểu về dạng thực) rồi đem chia cho mẫu số rồi dựa vào kết quả đó so sánh các phân số với nhau và liệt kê ra được tất cả các phân số có trong list < phân số K . Ở đây để cho dễ nhìn thì trước khi khởi tạo điều kiện ta có thể gán 1 biến float ketqua=(tuso*1.0)/mauso rồi bên trong điều kiện này chỉ cần gọi lại biến đó nhưng như vậy sẽ khiến lãng phí đi bộ nhớ nên ta làm gộp chung lại .
		{
			dem++;
			printf("\nPhan so thu %d La:%d/%d\n",dem,pNode->Data.tuso,pNode->Data.mauso); // Ở đây khi xuất ra phân số ta có thể để gộp lại là p->Data cũng được chứ không nhất thiết phải liệt kê ra từng cái là p->Data.tuso,p->Data.mauso bởi vì cấu trúc của phân số ta khai báo ở dạng số nguyên thì chỉ có tử số và mẫu số tuần tự nhau .
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ==================================== Rút Gọn Các Phân Số ========================================== */
void RutGonPhanSo(LIST l)
{
	NODE* pNode; // Tạo Node trong danh sách liên kết đơn .
	LIST Prs; // Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn .
	INit(Prs); // Khởi tạo danh sách liên kết đơn .
	
	/* Ý Tưởng để rút gọn các phân số là ta đi tìm ra ước chung lớn nhất (UCLN) của tử số & mẫu số . Lần lượt lấy tử số & mẫu số đem chia cho UCLN vừa tìm được => tạo thành phân số rút gọn . */
	
	// Áp dụng ý tưởng trên vào trong bài này thì để cho đơn giản nhất thì ta sẽ đi so sánh giữa tử số & mẫu số của phân số cần rút gọn tìm ra min trong 2 cái đó. Ta khởi tạo min là tử số và thực hiện phép so sánh,nếu mẫu số mà < min => cập nhật lại min = mẫu số.Tiếp đó Khởi tạo vòng lặp giảm dần từ min -> 1 . Nếu giá trị đầu tiên nào thỏa tử số & mẫu số của phân số cần rút gọn đồng thời chia hết cho nó => đó là giá trị cần tìm và ta lần lượt đem tử số & mẫu số chia cho giá trị vừa tìm được .
	
	// Tuy nhiên khi áp dụng vào thì sẽ phát sinh ra 4 trường hợp đó là : 1/ tử số & mẫu số của phân số cần rút gọn đều là số dương . 2/ tử số là số âm,mẫu số là số dương . 3/ tử số & mẫu số đều là số âm . 4/ tử số là số dương,mẫu số là số âm . Ta phải thêm vào 1 số điều kiện ràng buộc .
	
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		// Trường hợp rút gọn cả tử số & mẫu số đều là số dương .
		if(pNode->Data.tuso>=0 && pNode->Data.mauso>0)
		{
			int min; // Khởi tạo 1 biến min .
			min=pNode->Data.tuso; // Gán min = giá trị của tử số .
			if(min>pNode->Data.mauso) // Nếu giá trị mẫu số mà nhỏ hơn min thì cập nhật lại min .
			{
				min=pNode->Data.mauso; // cập nhật lại min .
			}
			for(int i=min;i>=1;i--) // Khởi tạo vòng lặp giảm dần từ min -> 1 .
			{
				if(pNode->Data.tuso%i==0 && pNode->Data.mauso%i==0) // Nếu giá trị đầu tiên thỏa đồng thời tử số & mẫu số cùng chia hết => giá trị cần tìm .
				{
					pNode->Data.tuso=pNode->Data.tuso/i; // lấy tử số chia cho giá trị đó .
					pNode->Data.mauso=pNode->Data.mauso/i; // lấy mẫu số chia cho giá trị đó .
				}
			}
		}
		
		// Trường hợp rút gọn tử số là số âm & mẫu số là số dương .
		if(pNode->Data.tuso<0 && pNode->Data.mauso>0)
		{
			pNode->Data.tuso=pNode->Data.tuso*-1; // Đầu tiên ta phải nhân tử số cho -1 để biến tử số về dạng số dương để tiện cho việc rút gọn,sau khi xong rồi ta sẽ nhân thêm -1 vào để trả lại giá trị ban đầu của tử số .
			int min; // Khởi tạo 1 biến min .
			min=pNode->Data.tuso; // Gán min = giá trị của tử số .
			if(min>pNode->Data.mauso) // Nếu giá trị mẫu số mà nhỏ hơn min thì cập nhật lại min .
			{
				min=pNode->Data.mauso; // cập nhật lại min .
			}
			pNode->Data.tuso=pNode->Data.tuso*-1; // Trả lại giá trị lúc đầu của tử số bằng cách tiếp tục nhân thêm cho -1 .
			for(int i=min;i>=1;i--) // Khởi tạo vòng lặp giảm dần từ min -> 1 .
			{
				if(pNode->Data.tuso%i==0 && pNode->Data.mauso%i==0) // Nếu giá trị đầu tiên thỏa đồng thời tử số & mẫu số cùng chia hết => giá trị cần tìm .
				{
					pNode->Data.tuso=pNode->Data.tuso/i; // lấy tử số chia cho giá trị đó .
					pNode->Data.mauso=pNode->Data.mauso/i; // lấy mẫu số chia cho giá trị đó .
				}
			}
		}
		// Còn lại 2 trường hợp là cả tử số và mẫu số đều là số âm & trường hợp tử số là số dương,mẫu số là số âm thì không cần làm do khi nhập phân số ta đã đặt điều kiện để xuất ra là nếu mẫu số < 0 thì đồng thời nhân -1 cho cả tử số & mẫu số . Và khi đã nhân xong rồi thì lập tức lại trở về 1 trong 2 trường hợp rút gọn mà ta đã làm ở trên .
		AddTail(Prs,pNode);
	}
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>Xuat Ra Cac Phan So Da Rut Gon:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");	
	OutPut(Prs);
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================================== Các Hàm Đồ Họa ============================================= */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm đồ họa cho tên tác giả .
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son       \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Hiển Thị Lời Chào ============================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================================= MeNu ================================================ */
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,500); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 500 .
	int w;
	LIST lst; // Khai báo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn .
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Xuat Ra Danh Sach Cac Phan So:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	
	// Chương trình yêu cầu bước đầu tiên là người dùng sẽ phải nhập vào các thông tin phân số trong danh sách liên kết . Sau đó với các thông tin đó chương trình sẽ tiếp tục đưa ra bảng MeNu cho người dùng nhập vào sự lựa chọn .
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 2.Nhap Vao Phan So K Va Xuat Ra Cac Phan So Trong Danh Sach Ma Nho Hon K ");
		printf("\n");
		printf("\n 3.Rut Gon Cac Phan So Co Trong Danh Sach Va Xuat Ra Cac Phan So Do ");
		printf("\n");
		printf("\n 4.Cap Nhat Lai Thong Tin Cac Phan So ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		case 2: // Nhập vào phân số k và thực hiện việc so sánh các phân số có trong danh sách với phân số k vừa nhập,xuất ra các phân số trong danh sách mà có giá trị nhỏ hơn giá trị của phân số k .
			{
				SoSanhPhanSo(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}
		
		case 3: // Thực hiện việc rút gọn các phân số có trong danh sách và xuất ra các phân số đó sau khi đã rút gọn .
			{
				RutGonPhanSo(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}
		
		case 4: // Quay lại cập nhật lại đầu vào thông tin về danh sách các phân số .
			{
				system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng xóa hết đi mọi dữ liệu cũ để bắt đầu cho lần thực thi mới .
				goto quaylai; // Dùng hợp ngữ chức năng quay lại từ đầu .
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}
		
		case 0: // Thoát chương trình .
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================================== Main =============================================== */
void main()
{
	MeNu();
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Designed By : Nguyễn Việt Nam Sơn ================================== */

/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 69: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 80: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 80: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 80: error: for each function it appears in.)
Line 80: error: expected ';' before 'NODE'
t.c: At top level:
Line 90: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 106: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 149: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'RutGonPhanSo':
Line 236: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 257: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'resizeConsole':
Line 279: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 279: error: expected ';' before 'console'
Line 280: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 280: error: expected ';' before 'r'
Line 281: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 281: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 282: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 288: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 288: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 289: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 289: error: expected ';' before 'position'
Line 290: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 290: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 296: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 296: error: expected ';' before 'mau'
Line 297: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 297: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 317: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 402: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: