[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/OMq4zSiK    [ raw code | output | fork | 2 comments ]

C, pasted on Aug 18:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int i, n;
	do
	{
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);

	   if(n <= 0)
		   printf("\nn phai > 0. Xin nhap lai !");

	}while(n <= 0);
	/*Số chính phương là số mà kết quả khai căn bậc 2 là 1 số nguyên
	sqrt(4) = 2.00000 => ép về nguyên = 2 => vì 2.000  == 2 (true) => là số chính phương
	sqrt(5) = 2.23234 => ép về nguyên = 2 => vì 2.4324 != 2 (false) => không là số chính phương*/
	if (sqrt((float)n) == (int)sqrt((float)n))  // So sánh 2 số khi chưa ép về kiểu nguyên và số đã ép về kiểu nguyên
	{
		printf("\n%d La so chinh phuong", n);
	}
	else
	{
		printf("\n%d Khong la so chinh phuong", n);
	}

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
Line 17: error: conio.h: No such file or directory


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by hnhoangdz on Jun 4
#include<stdio.h>

int main(){
int n;
scanf("%d",&n);
for(int i=2;i<=n;i++){
if(n/i==i){
printf("%d la so chinh phuong",n);
}
else{printf("%d khong la so chinh phuong",n);
break;
}
}
return 0;
}
reply
posted by hnhoangdz on Jun 4
#include<stdio.h>

int main(){
int n;
scanf("%d",&n);
for(int i=2;i<=n;i++){
if(n/i==i){
printf("%d la so chinh phuong",n);
}
else{printf("%d khong la so chinh phuong",n);
break;
}
}
return 0;
}
reply