[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/OPf55YhB    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 134/58/SBT Thầy NTTMK:Viết hàm tìm "giá trị lớn nhất" trong mảng một chiều các số thực. 119.cpp */

/* Ở đây chương trình còn cho phép liệt kê ra vị trí của giá trị lớn nhất đó.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<float.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void timlonnhat(float a[MAX],int n)
{
	int Co,vitri=0;
	bool Co=false;
	float max=FLT_MIN; // cái này để tìm ra giá trị nhỏ nhất của kiểu float (số thực),nếu dùng theo double thì sẽ là max=DBL_MIN.
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>max)
		{
			max=a[i];
			vitri=i;
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	printf("\nGia tri lon nhat trong mang la:%f tai vi tri:%d",max,vitri);
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	timlonnhat(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'timlonnhat':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 58: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 66: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: