[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/OmwzMteX    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Jan 6:
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
	   
	int* pointer = NULL; // Khai báo con trỏ pointer có thể trỏ đến ô nhớ kiểu int. Con trỏ này chưa được khởi tạo vì pointer chưa trỏ đi đâu cả

	int x = 1;
	int* q = NULL; // q là con trỏ NULL. Cách làm việc với con trỏ an toàn là tốt nhất khai báo và cho con trỏ trỏ đến NULL

	// Cho con trỏ q trỏ đến biến x
	q = &x;

	// Toán tử * là toán tử lấy ra giá trị mà con trỏ đang trỏ đến
	int y = 2;
	q = &y;
	cout<<*q;

	pointer = q;
	
	cout<<"Gia tri ma con tro pointer dang tro den la "<<*pointer<<endl;
	cout<<"Dia chi cua bien y la "<<&y<<endl;
	cout<<"Dia chi ma con tro pointer dang tro den la "<<pointer<<endl; 
	cout<<"Dia chi cua chinh con tro la "<<&pointer;
	system("pause");
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 19: error: iostream: No such file or directory
Line 2: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'namespace'
In function 'main':
Line 17: error: 'cout' undeclared (first use in this function)
Line 17: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 17: error: for each function it appears in.)
Line 21: error: 'endl' undeclared (first use in this function)
Line 4: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: