[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/Oqeyex54    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Nhập vào 1 số nguyên và kiểm tra xem số đó có phải là số đối xứng hay không ? . 626.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 10

void NhapSo(int &n)
{
	printf("\nNhap vao so nguyen:");
	scanf("%d",&n);
}

void KiemTraDoiXung(int a[],int n)
{
	int i=0,dem=0;
	if(n>=0)
	{
		while(n!=0)
		{
			a[i]=n%10;
			n=n/10;
			i++;
		}
		for(int k=0;k<i/2;k++)
		{
			if(a[k]==a[i-1-k])
			{
				dem++;
			}
		}
		if(dem==i/2)
		{
			printf("\nYES");
		}
		else
		{
			printf("\nNO");
		}
	}
	else if(n<0)
	{
		printf("\nNO");
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapSo(n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>So %d Co Phai La So Doi Xung ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n",n);
	KiemTraDoiXung(a,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'KiemTraDoiXung':
Line 34: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 57: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: