[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/PPZQiTcJ    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 172/63/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số nguyên dương.Hãy viết hàm tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng . 599.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng các số nguyên .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		quaylai1:printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
		if(a[i]<1)
		{
			printf("\nGia tri ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			goto quaylai1;
		}
	}

}

// Hàm xuất mảng các số nguyên .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm trả về giá trị lớn nhất của mảng .
int TimSoLonNhatCuaMang(int a[],int n)
{
	int max=a[0];
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>max)
		{
			max=a[i];
		}
	}
	return max;
}

// Hàm tìm bội chung nhỏ nhất của mảng .
int BCNN(int a[],int n,int max)
{
	int boiso=max;
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		if (boiso%a[i]!=0)
		{
			boiso+=max;
			i=-1;
		}
	}
	return boiso;
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	int max=TimSoLonNhatCuaMang(a,n);
	int s=BCNN(a,n,max);
	printf("\nBCNN cua cac phan tu la:%d",s);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 44: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'TimSoLonNhatCuaMang':
Line 54: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'BCNN':
Line 68: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 81: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: