[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/PX0HvN7P    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 213/68/SBT Thầy NTTMK:Tính trung bình cộng các giá trị lớn hơn giá trị x trong mảng một chiều các số thực . 379.cpp */

/* Ở đây chương trình sẽ liệt kê ra tất cả các giá trị trong mảng lớn hơn giá trị x,số lượng của chúng và tính trung bình cộng các giá trị đó . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang (float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void nhapvaox(float &x)
{
	printf("Nhap vao x=");
	scanf("%f",&x);
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(float a[MAX],int n,float x)
{
	float tong=0,Co;
	int dem=0;
	bool Co=false;
	printf("\nCac gia tri trong mang lon hon gia tri x la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>x)
		{
			printf("%16f",a[i]);
			dem++;
			tong+=a[i];
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	{
		printf("\nSo luong cac gia tri trong mang lon hon gia tri x la:%d",dem);
		float trungbinhcong=tong/dem;
		printf("\nTrung binh cong cac gia tri trong mang lon hon gia tri x la:%f",trungbinhcong);
	}
	else
		printf("\nTrong mang khong co gia tri nao lon hon x");
}
		
void main()
{
	float a[MAX],x;
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	nhapvaox(x);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n,x);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 36: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 45: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 56: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 56: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 56: error: for each function it appears in.)
Line 58: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 65: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 79: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: