[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/QLYxYfzV    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/*Bài 109/39/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình in bản cửu chương ra màn hình .*/ 
/*Viết chương trình in ra bản cửu chương . 601.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void BanCuuChuong()
{
	int s;
	printf("\n>>>>>>>>>>>Ban Cuu Chuong:<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	for(int i=1;i<=10;i++)
	{
		for(int j=1;j<=10;j++)
		{
			s=i*j;
			printf("%d x %d = %d ",i,j,s);
			printf("\n");
		}
		printf("\n");
	}
}

void main()
{
	BanCuuChuong();
	getch();
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
In function 'BanCuuChuong':
Line 21: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 23: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 34: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: