[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/QT2lmS0R    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 177/64/SBT Thầy NTTMK:Hãy liệt kê các số giá trị trong mảng một chiều các số thực thuộc đoạn [x,y] cho trước 79.cpp*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang (float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietke(float a[MAX],int n)
{
	float x,y,Co;
	bool Co=false;
	do{
	printf("LUU Y:O DAY DOAN [X,Y] THI YEU CAU X<Y MOI HOP LE!\n");
	printf("Nhap vao x=");
	scanf("%f",&x);
	printf("Nhap vao y=");
	scanf("%f",&y);
	if(x>y)
	printf("\nDoan [%f,%f] nay khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n",x,y);
	else
	break;
	}while(x>y);
	printf("Cac gia tri trong mang nam trong doan [%f,%f] la:",x,y);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>=x&&a[i]<=y)
		{
		printf("%16f",a[i]);
		Co=true;
		}
		
	}
	if(Co==true)
	printf("\nTrong mang co ton tai gia tri nam trong doan [%f,%f]\n",x,y);
	else
	printf("\nTrong mang khong co ton tai gia tri nao nam trong doan [%f,%f]\n",x,y);
	
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	lietke(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietke':
Line 47: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 47: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 47: error: for each function it appears in.)
Line 60: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 65: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: